Arendustegevuse toetuse taotlemine

Arendustegevuse toetust makstakse Tori valla registris oleva lapse õppeasutuse poolt korraldatavate last arendavate tegevustega (ekskursioon, teater, näitus jms) seotud kulude (sh taskuraha) osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks. Toetust makstakse õppiva lapse ühele lapsevanemale või muule seaduslikule esindajale, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Tori vald.

Arendustegevuse toetust võib maksta vähekindlustatud perede laste huvihariduse omaosalustasu osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks juhul, kui huvialatöös osalemine toetab lapse arenguvajadust. Kompenseeritakse ühe huvihariduse osalustasu ühe lapse kohta.
Kui vanem ei ole esitanud avaldust toetuse saamiseks, on avalduse esitamise õigus ka haridusasutuse pedagoogil.

Arendustegevuse toetus on sissetulekust sõltuv toetus. Sissetulekust sõltuvate toetuste taotlemise õigus tekib, kui isiku või perekonna netosissetulek pereliikme kohta ühes kalendrikuus on alla 2,5-kordse riikliku toimetulekupiiri. Toetuse suuruse otsustab Tori vallavalitsuse hoolekandekomisjon.

 

Arendustegevuse toetuse taotlemine (sissetulekust sõltuv toetus). Taotle iseteenindusesdoc fail ja pdf fail 

 

Doc- või pdf-failide puhul saata digiallkirjastatud taotlus tori@torivald.ee.

 

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord