Tori Vallavolikogu 13.06 istungi päevakorra projekt

21.06.18

1. Muudatused Tori Vallavolikogu koosseisus

2. Otsuse „OÜ Sindi Majavalitsus käitise võõrandamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS

Tori Vallavolikogu 16.04.2018 erakorralise istungi päevakorra projekt

20.04.18
1. Ettepanekuga liitumine
Toimetaja: TERJE VÕSUMETS
23.03.18

Tori Vallavolikogu 01.03.2018 istungi päevakorra projekt

33. Info
33.1 Sindi paisu teema. Lisa 1, Lisa 2
33.2 Ülevaade omavalitsusliitude arengutest 
        
Toimetaja: TERJE VÕSUMETS
21.02.18

Tori Vallavolikogu 25.01.2018 istungi päevakorra projekt 

1.      Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

2.      Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kinnitamine

3.      Hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord

4.      Tori valla koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töötasustamise alused

5.      Tori valla huvihariduse ja huvitegevuse kava

6.      Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord

7.     Volikogu liikmete ja volikogu komisjonide liikmete tasustamise kord

8.      Nõusoleku andmine rahalise kohustuse võtmiseks

9.     Arvamuse andmine Tammiste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta

10.    Maamaksumäärade kehtestamine

11.    Valla esindajate määramine haridusasutuste hoolekogudesse

12.    Revisjonikomisjoni esimehe, aseesimehe ja liikme valimine

13.  Pärnu maakonna sümbolite (lipp ja vapp) kasutamise korraldamise ning Pärnumaa Vapimärgi andmise korraldamise delegeerimine mittetulundusühingule Pärnumaa Omavalitsuste Liit

14.    Eesti Linnade ja Valdade liidu liikmeks astumine ja esindajate määramine

15.  Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete täitmiseks üleandmine mittetulundusühingule Pärnumaa Omavalitsuste Liit

16.  Sindi Linnavolikogu 11.12.2014 määruse  nr 15 „Sindi Linnavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis" kehtetuks tunnistamine

17.  Tori Vallavolikogu 12.12.2017 otsuse nr 10 „ Palgalistele valitsuse liikmetele töötasu ja hüvitiste ning valitsuse liikmetele hüvitise määramine" muutmine

18.    Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks

19.    Info

19.1. Haldusüksuse piiride muutmise algatamine, tegevuskava ja ajagraafik

 

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS