Tori Vallavolikogu 28.06.2018 istungi päevakorra projekt

13.08.18
 1. Määruse „Sauga Põhikooli arengukava 2018-2020 kinnitamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
 2. Määruse „Tori Vallavolikogu 25.01.2018 määruse nr 5 „Hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord" muutmine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
 3. Määruse „Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse andmise tingimused ja kord" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
 4. Määruse „Elanike arvamuse väljaselgitamise kord" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
 5. Määruse „Tori Vallavolikogu 26.04.2018 määruse „Tori valla põhimäärus" muutmine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
 6. Määruse „Määruste kehtetuks tunnistamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
 7. Otsuse „Are valla 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
 8. Otsuse „Sauga valla 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
 9. Otsuse „Sindi linna 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
 10. Otsuse „Tori valla 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
 11. Otsuse „Vara omandamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
 12. Otsuse „Tori vallas kehtivate üldplaneeringute ülevaatamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
 13. Otsuse „Elamufondi arendamise toetuse taotlemine ja rahaliste kohustuste võtmiseks nõusoleku andmine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
 14. Otsuse „Arvamuse andmine Rääma turbamaardla Rääma turbatootmisala maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmise taotluse ja selle kohta tehtavate otsuste eelnõu kohta" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
 15. Otsuse „Arengu- ja planeeringukomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine" eelnõu
 16. Otsuse „Revisjonikomisjoni esimehe, aseesimehe ja liikme valimine" eelnõu
 17. Otsuse „Volituste andmine Tori valla piiride muutmise  läbirääkimisteks" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
 18. Infopunktid

18.1 Kokkuvõte arengustrateegia seminarist „Tori valla halduspiiri muutmise sotsiaalmajanduslike mõjude analüüs"

18.2 VIA Baltica ja Are ümbersõidu projekt

            18.3 Hajaasustuse programm 2018

           

Tori Vallavolikogu 13.06 istungi päevakorra projekt

21.06.18

1. Muudatused Tori Vallavolikogu koosseisus

2. Otsuse „OÜ Sindi Majavalitsus käitise võõrandamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Tori Vallavolikogu 24.05.2018 istungi päevakorra projekt

13.08.18
 1. Tori valla piirkonna- ja noorsoopolitseinike tutvustus
 2. Määruse „Vallavara valitsemise kord" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
 3. Määruse „Koerte ja kasside pidamise eeskiri" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
 4. Määruse „Raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud vahendite kasutamise tingimused ja kord" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
 5. Määruse „Karl Rammi nimelise Sindi Muusikakooli õppemaksu määra kehtestamine", eelnõu esitatud vastuvõtmiseks
 6. Määruse „Kaevetööde eeskirjade kehtetuks tunnistamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
 7. Otsuse „Osaühingu Jõekääru lõpetamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
 8. Otsuse „Vallavara võõrandamine OÜ-le Sindi Vesi" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
 9. Otsuse „OÜ Sindi Majavalitsus käitise võõrandamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
 10. Otsuse „Tori Vallavolikogu 27.11.2017 otsuse nr 5  „Volikogu alatiste komisjonide moodustamine" muutmine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
 11. Otsuse „Pärnu jões Sindi väliujula süvendustööde keskkonnamõju hindamise aruande kooskõlastamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
 12. Otsuse „Volituste andmine Tori valla piiride muutmise läbirääkimisteks" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
 13. Otsuse „Rahaliste kohustuste võtmiseks nõusoleku andmine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
 14. Otsuse „Sauga Vallavolikogu 26.09.2013 otsuse nr 50 „Vallavarale hoonestusõiguse seadmine koos hilisema võõrandamisega" muutmine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
 15. Otsuse „Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega" (ELA) eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
 16. Otsuse „Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine" (Varendi) eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
 17. Otsuse „Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine" (Selja mnt 20) eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
 18. Otsuse „sikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine" (Selja mnt 18) eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
 19. Otsuse „Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine" (Selja mnt 16) eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
 20. Otsuse „Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine" (Selja mnt 14) eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
 21. Otsuse „Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine" (Selja mnt 12) eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
 22. Otsuse „Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine" (Selja mnt 10) eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
 23. Otsuse „Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine" (Muraka tee 1) eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
 24. Otsuse „Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine" (Haldja) eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
 25. Otsuse „Jõeääre kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
 26. Otsuse „Volikogu aseesimehe valimine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
 27. Infopunktid

         27.1 Ülevaade vallaeelarve täitmisest

         27.2 Tori valla vee-ettevõtete ühendamine

         27.3 Revisjonikomisjoni esimehe, aseesimehe ja liikme tagasiastumine

         27.4 Tori valla arengukava strateegia seminar 18.06.2018

Tori Vallavolikogu 16.04.2018 erakorralise istungi päevakorra projekt

23.03.18

Tori Vallavolikogu 01.03.2018 istungi päevakorra projekt

33. Info
33.1 Sindi paisu teema. Lisa 1, Lisa 2
33.2 Ülevaade omavalitsusliitude arengutest 
        
21.02.18

Tori Vallavolikogu 25.01.2018 istungi päevakorra projekt 

1.      Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

2.      Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kinnitamine

3.      Hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord

4.      Tori valla koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töötasustamise alused

5.      Tori valla huvihariduse ja huvitegevuse kava

6.      Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord

7.     Volikogu liikmete ja volikogu komisjonide liikmete tasustamise kord

8.      Nõusoleku andmine rahalise kohustuse võtmiseks

9.     Arvamuse andmine Tammiste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta

10.    Maamaksumäärade kehtestamine

11.    Valla esindajate määramine haridusasutuste hoolekogudesse

12.    Revisjonikomisjoni esimehe, aseesimehe ja liikme valimine

13.  Pärnu maakonna sümbolite (lipp ja vapp) kasutamise korraldamise ning Pärnumaa Vapimärgi andmise korraldamise delegeerimine mittetulundusühingule Pärnumaa Omavalitsuste Liit

14.    Eesti Linnade ja Valdade liidu liikmeks astumine ja esindajate määramine

15.  Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete täitmiseks üleandmine mittetulundusühingule Pärnumaa Omavalitsuste Liit

16.  Sindi Linnavolikogu 11.12.2014 määruse  nr 15 „Sindi Linnavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis" kehtetuks tunnistamine

17.  Tori Vallavolikogu 12.12.2017 otsuse nr 10 „ Palgalistele valitsuse liikmetele töötasu ja hüvitiste ning valitsuse liikmetele hüvitise määramine" muutmine

18.    Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks

19.    Info

19.1. Haldusüksuse piiride muutmise algatamine, tegevuskava ja ajagraafik