Veemajandus

Tori valla veemajandusega tegeleb osaühing Sindi Vesi Teeninduspunktid on Sindis ja Saugas. Sauga teeninduspunkt haldab ka Are piirkonda.

Küsimuste korral külastage Sindi Vee kodulehte www.sindivesi.ee või helistage numbritel:

  • Are ja Sauga piirkonna kontaktisik Tõnu Alabert – 5199 5348
    klienditeenindus - 512 7780 / 442 0737
  • Tori piirkonna kontaktisik Urmas Päärent – 503 0418
  • Sindi piirkonna kontaktisik Neeme Püss – 5334 5787

 

Avariinumbrid

 

Sindi ja Tori piirkond: 5692 7960
Sauga, Are ja Tammiste piirkond: 5687 7320
 

Veemajandus Tori piirkonnas

Hinnad

Tori valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskiri

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumine toimub liitumist sooviva kinnistu omaniku või valdaja taotlusel koostatava lepingu alusel. Liitumistaotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) kinnistu aadress, kinnistu omaniku nimi ja aadress;
  2) andmed olemasoleva ja kavandatava hoonestuse kohta;
  3) veevajadus ööpäevas;
  4) maksimaalne veevajadus tunnis;
  5) ärajuhitava heitvee kogus ja koostis.
Taotlusele tuleb lisada kinnistu plaan mõõtkavas (1: 500). 
Vee-ettevõtja võib nõuda täiendavaid andmeid ja selgitusi, kui need on vajalikud taotluse läbivaatamiseks. Vee-ettevõtja vaatab esitatud taotluse läbi 30 kalendripäeva jooksul arvates selle esitamisest. Liitumisega nõustumisel väljastatakse liitumistingimused.
Lähem info eeskirjas.

Veemajandus Are piirkonnas

Hinnad

Kinnistu ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumiseks esitab kinnistu omanik vee-ettevõtjale tehniliste tingimuste taotluse, mis peab sisaldama alljärgnevaid andmeid:
  1) liituja ees- ja perekonnanime, isikukoodi, elukoha aadressi, telefoninumbrit, e-posti aadressi või juriidilise isiku nime, registrikoodi, asukoha aadressi, taotluse allkirjastanud esindaja ees- ja perekonnanime, allakirjutamise õiguslikku alust, telefoninumbrit, e-posti aadressi;
  2) kinnistu aadressi ja sihtotstarvet;
  3) vee kasutamise otstarvet (olme- või tootmisvajadus);
  4) veetarbimise keskmist ööpäevast ja arvutuslikku vooluhulka;
  5) ära juhitava vee keskmist ööpäevast ja arvutuslikku vooluhulka ja koostist.
Taotlusele lisatakse vajadusel kinnistu plaan mõõtkavas 1:500, millel on näidatud kõik olemasolevad ehitised (hooned, rajatised) ja nende ühendused tehnovõrkudega ning kavandatavate hoonete eeldatav paiknemine; kinnistu kaasomandi puhul kaasomanike kokkulepe; omaniku (kaasomanike) esindamisel volikiri.
Vee-ettevõtja vaatab esitatud taotluse läbi 30 kalendripäeva jooksul arvates selle saamisest. Vee-ettevõtja võib vajadusel pikendada taotluse läbivaatamise tähtaega kuni 15 kalendripäeva, teatades sellest liitujale enne 30 kalendripäeva möödumist kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
Täpsem info eeskirjast.

Veemajandus Sauga piirkonnas

Tähtajalise või tähtajatu teenuslepingu sõlmimiseks tuleb kliendil
esitada vee-ettevõtjale vormikohane avaldus, kinnistu omandiõigust tõendavad dokumendid
ning eeskirjast ja muudest õigusaktidest tulenevad lepingu sõlmimiseks vajalikud
dokumendid. Teenusleping lõpetatakse kliendi taotlusel, kui ta edaspidi ei soovi teenuseid kasutada, samuti muudel lepingus ettenähtud juhtudel. Kinnistu omandiõiguse üleminekul teisele isikule on klient kohustatud kirjalikult teatama lepingu lõpetamisest viisteist tööpäeva ette. 
Lähem info eeskirjast (peatükk 7).

Purgimisteenus

Fekaaliautoga purgimisteenus

1 h - 45 eurot+km

1 tonn - 6.50 eurot+km

Kontakt: Tõnu Alabert, 5199 5348, tonu@sindivesi.ee