Välireklaam

1.03.24

Tori Vallavolikogu määrus Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaksu kehtestamine reguleerib välireklaami paigaldamist ning kehtestab nõuded selle avalikustamise viisile ja kohale Tori valla haldusterritooriumil.

Tori valla juriidilise aadressi ja tegutsemiskohaga ettevõtted on reklaamimaksust vabastatud. 

Samuti on reklaamimaksust vabastatud:
  • riigi- ja omavalitsusasutuste reklaam ning erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaam;
  • mittetulundusühingute, teatrite, kinode, muuseumide, näituste, kultuuri-, spordi-, heategevuslike ja ühiskondlike ürituste reklaam.

 

Välireklaami paigaldamise loa taotlemine

Välireklaami paigaldamise loa taotlemiseks tuleb Tori Vallavalitsusele esitada täidetud ja allkirjastatud taotlus. Kõige lihtsam on seda teha iseteeninduses.

 

Kui kasutate täidetavat pdf-i, tuleb taotlusvorm koos lisadega edastada allkirjastatud digikonteinerina aadressile reklaam@torivald.ee. Taotluse võib ka välja printida ja täita käsitsi ning koos lisadega postitada Tori Vallavalitsuse postiaadressile või tuua Sauga teenuskeskusesse Sauga alevikus, Selja tee 1a.

 

Kui saadate taotluse e-posti või posti teel, tuleb kindlasti lisada asendiskeem välireklaami paigalduskohaga. Selleks on hea kasutada väljavõtet Maa-ameti geoportaalist. Geoportaali maainfo kaardirakenduse abil saab määrata ka reklaami koordinaadid ning kitsenduste kaardi abil saab hinnata, kas paigaldatav välireklaam asub mõnes kitsenduse piirkonnas (muinsuskaitse, maantee kaitsevöönd, ranna või kalda ehituskeeluvöönd vmt). Välireklaami kavandamisel tee kaitsevööndisse tuleb järgida nõudeid liiklusvälisele teabevahendile.

 

Kui välireklaam soovitakse paigaldada kohtkindlale reklaamikandjale, mida ei ole kantud ehitisregistrisse ning mille pindala on üle 4 m2 ja kõrgus üle 2,5 m, tuleb enne reklaamikandja ja välireklaami paigaldamist esitada Tori vallavalitsusele ehitisregistri kaudu ehitusseadustiku kohane ehitusteatis ja ehitusprojekt. Alla nimetatud mõõtmete paigaldatav kohtkindel reklaamikandja tuleb enne paigaldamist kooskõlastada vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonnaga. Ajutiste reklaamikandjate paigaldamise õigus antakse koos välireklaami paigaldusloaga.

 

Paigaldusloa menetluse aeg on 15 tööpäeva, mille jooksul väljastab Tori Vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakond välireklaami paigaldamise loa või teeb  motiveeritud otsuse loa väljastamisest keeldumise osas. Arengu- ja planeeringuosakonna otsus välireklaami paigaldamise loa väljastamise kohta on välireklaami paigaldamise õiguslikuks aluseks. Paigaldusluba väljastatakse maksimaalselt üheks aastaks.

Probleemide korral loa täitmisel või välireklaami paigaldamise kohta tekkivate küsimuste korral saab infot: Andres Riivits, korrakaitseametnik, e-post: andres.riivits@torivald.ee, telefon: 5306 6561

 

Reklaamimaks

Määruses Välireklaami paigaldamine ja reklaamimaksu kehtestamine väljatoodud juhtudel tuleb välireklaami avalikustamisel tasuda reklaamimaksu. Reklaamimaksu määr reklaampinna ühe ruutmeetri eest on:

  • Sindi linna ja Sauga aleviku territooriumil 0,5 eurot päevas;
  • ülejäänud valla haldusterritooriumil 0,3 eurot päevas.
Maksumäär ühele ühissõidukile paigaldatud välireklaami eest on 1,5 eurot päevas.
 
Lisaks rakendatakse reklaamimaksu määrale diferentseerimist:
1) Omavoliliselt paigaldatud välireklaamile või välireklaamile, mida ei ole peale paigaldusloa kehtivuse lõppemist eemaldatud, rakendatakse kolmekordset maksumäära tõendatud avalikustamise perioodi eest.
2) Tori vallale kuuluvale kohtkindlale reklaamikandjale paigaldusloa alusel paigaldatud reklaamile rakendatakse kahekordset maksumäära.
Tasumisele kuuluv maksusumma on reklaamipinna, maksumäära ja maksuperioodi korrutis. Ühissõidukile paigaldatud välireklaami tasumisele kuuluv maksusumma on maksumäära ja maksuperioodi korrutis.
Reklaamimaksu tasumiseks tuleb Tori vallavalitsusele esitada täidetud ja allkirjastatud reklaamimaksu deklaratsioon viie tööpäeva jooksul paigaldusloa väljastamisest arvates. Kõige lihtsam on seda teha iseteeninduses.
Digitaalselt täidetud ja allkirjastatud pdf tuleb edastada aadressile reklaam@torivald.ee. Deklaratsiooni võib ka välja printida ja täita käsitsi ning koos lisadega postitada Tori vallavalitsuse postiaadressile või tuua Tori Vallavalitsusse: Sindi linn, Pärnu mnt 12. Maksudeklaratsiooni alusel arvutab maksuhaldur tasumisele kuuluva maksusumma ja saadab selle kohta maksumaksjale maksuteate hiljemalt 15 päeva enne maksu tasumise tähtaega.

 

Taotluse vorm ja õigusaktid

Reklaamimaksu deklaratsioon  (täidetav pdf. NB! Täitmiseks tuleb fail esmalt alla laadida.)
 
Probleemide korral deklaratsiooni täitmisel või reklaamimaksu kohta tekkivate küsimuste korral saab infot: finantsjuht Katrin Järv, e-post katrin.jarv@torivald.ee, tel 5302 5090.

 

 

 

Abimaterjalid:

Reklaamiseadus

Ehitusseadustik

Muinsuskaitseseadus

Looduskaitseseadus

Kohalike maksude seadus

Maksukorralduse seadus