Välireklaam

30.11.20

Alates 1. aprillist 2019 kehtib kogu Tori valla territooriumil Tori Vallavolikogu 21.02.2019 määrus nr 57 „Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaksu kehtestamine", mille eesmärk on reguleerida välireklaami paigaldamise korda Tori valla avaliku ruumi kujundamise ning avaliku heakorra tagamise eesmärgil ning kehtestada reklaamimaks reklaamimajanduse korraldamise halduskulude katteks.

30.04.2020 Tori Vallavolikogu määrusega nr 112 muudeti välireklaami paigaldamise eeskirja ja reklaamimaksu kehtestamise määrust, vabastades Tori valla juriidilise aadressi ja tegutsemiskohaga ettevõtted reklaamimaksust. Muus osas, s.h välireklaami paigaldamise loa taotlemise kohustus, määrust ei muudetud.

Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaksu kehtestamine

 

Välireklaami paigaldamise loa taotlemine

Välireklaami paigaldamise loa taotlemiseks tuleb Tori vallavalitsusele esitada täidetud ja allkirjastatud taotlus (loa taotlus). Kõige lihtsam on seda teha digitaalselt täidetud ja koos lisadega allkirjastatud vormiga, edastades allkirjastatud digikonteiner aadressile reklaam@torivald.ee. Taotluse võib ka välja printida ja täita käsitsi ning koos lisadega postitada Tori vallavalitsuse postiaadressile või tuua Tori vallavalitsuse Sauga teenuskeskusesse Sauga alevikus, Selja tee 2a.

Taotlusele tuleb lisada kindlasti asendiskeem välireklaami paigalduskohaga. Selleks on hea kasutada väljavõtet Maa-ameti geoportaalist. Geoportaali maainfo kaardirakenduse abil saab määrata ka reklaami koordinaadid ning kitsenduste kaardi abil saab hinnata, kas paigaldatav välireklaam asub mõnes kitsenduse piirkonnas (muinsuskaitse, maantee kaitsevöönd, ranna või kalda ehituskeeluvöönd vmt). Välireklaami kavandamisel tee kaitsevööndisse tuleb jälgida nõudeid liiklusvälisele teabevahendile.

Kui välireklaam soovitakse paigaldada kohtkindlale reklaamikandjale, mida ei ole kantud ehitisregistrisse ning mille pindala on üle 4 m2 ja kõrgus üle 2,5 m, tuleb enne reklaamikandja ja välireklaami paigaldamist esitada Tori vallavalitsusele läbi ehitisregistri ehitusseadustiku kohane ehitusteatis ja ehitusprojekt. Alla nimetatud mõõtmete paigaldatav kohtkindel reklaamikandja tuleb enne paigaldamist kooskõlastada Tori vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonnaga. Ajutiste reklaamikandjate paigaldamise õigus antakse koos välireklaami paigaldusloaga.

Paigaldusloa menetluse aeg on 15 tööpäeva, mille jooksul väljastab Tori vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakond välireklaami paigaldamise loa või teeb  motiveeritud otsuse loa väljastamisest keeldumise osas. Arengu- ja planeeringuosakonna otsus välireklaami paigaldamise loa väljastamise kohta on välireklaami paigaldamise õiguslikuks aluseks. Paigaldusluba väljastatakse maksimaalselt üheks aastaks.

Probleemide korral loa täitmisel või välireklaami paigaldamise osas tekkivate küsimuste korral saab infot:

Kristjan Kullerkan

Vallaarhitekt

kristjan.kullerkan@torivald.ee

+372 59 182 828

 

Reklaamimaks

Määruses väljatoodud juhtudel tuleb välireklaami avalikustamisel tasuda reklaamimaksu. Reklaamimaksu määrade osas on Tori vallas eristatud kolm piirkonda, kus maksumäär reklaampinna ühe ruutmeetri eest on:

1) Riigimaanteega nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla ja riigimaanteega nr 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru külgneval alal mõlemal pool maanteed alates teekatte servast 100 meetri ulatuses 6 eurot kuus;

2) Sindi linna ja Sauga aleviku territooriumil, v.a punktis 1 väljatoodud alal, 10 eurot kuus;

3) ülejäänud valla haldusterritooriumil 5 eurot kuus.

Ühele ühissõidukile paigaldatud välireklaami eest rakendatakse maksumäära 45 eurot kuus olenemata reklaami suurusest.

Lisaks rakendatakse reklaamimaksu määrale diferentseerimist:

1) Omavoliliselt paigaldatud välireklaamile või välireklaamile, mida ei ole peale paigaldusloa kehtivuse lõppemist eemaldatud, rakendatakse kolmekordset maksumäära tõendatud avalikustamise perioodi eest.

2) Tori vallale kuuluvale kohtkindlale reklaamikandjale paigaldusloa alusel paigaldatud reklaamile rakendatakse kahekordset maksumäära.

Tasumisele kuuluv maksusumma on reklaamipinna, maksumäära ja maksuperioodi korrutis. Ühissõidukile paigaldatud välireklaami tasumisele kuuluv maksusumma on maksumäära ja maksuperioodi korrutis.

Reklaamimaksu tasumiseks tuleb Tori vallavalitsusele esitada täidetud ja allkirjastatud reklaamimaksu deklaratsioon (deklaratsioon) viie tööpäeva jooksul paigaldusloa väljastamisest arvates. Kõige lihtsam on seda teha digitaalselt täidetud allkirjastatud vormiga, edastades allkirjastatud digikonteiner aadressile reklaam@torivald.ee. Deklaratsiooni võib ka välja printida ja täita käsitsi ning koos lisadega postitada Tori vallavalitsuse postiaadressile või tuua Tori vallavalitsusse Sindi linn, Pärnu mnt 12. Maksudeklaratsiooni alusel arvutab maksuhaldur tasumisele kuuluva maksusumma ja saadab selle kohta maksumaksjale maksuteate hiljemalt 15 päeva enne maksu tasumise tähtaega.

Probleemide korral deklaratsiooni täitmisel või reklaamimaksu osas tekkivate küsimuste korral saab infot:

Getlin Kakkko

Pearaamatupidaja

getlin.kakko@torivald.ee

+ 372 53 025 090

 

Abimaterjalid:

Reklaamiseadus

Ehitusseadustik

Muinsuskaitseseadus

Looduskaitseseadus

Kohalike maksude seadus

Maksukorralduse seadus