Tori Vallavalitsus kehtestas detailplaneeringu Kiisa külas Lauri kinnistul

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavalitsuse 5. augusti 2020 korraldusega nr 548 kehtestatud detailplaneeringust Kiisa külas Lauri kinnistul.

Planeeringuala suurus on 11744 m², maa sihtotstarve on elamumaa. Kinnistu asub Kiisa külas Pärnu-Rakvere-Sõmeru tee ääres, külgnedes Rääsa ja Valtri-Jõe kinnistutega. Juurdepääs planeeringu alale lahendatakse olemasoleva mahasõidu kaudu läbi Rääsa kinnistu.

Detailplaneeringuga määratakse Lauri kinnistule ehitusõigus elamu ja abihoonete ehitamiseks ning lahendatakse vajaliku taristu paiknemine.

Hoonestusala on paigutatud krundi jõepoolsesse ossa nõnda, et see oleks maanteest võimalikult kaugel ja võimaldaks ehitada normaalsuurusega pereelamu koos kõrvalhoone(te)ga ja oleks tagatud ka vajalik tuleohutuskuja naaberkinnistuga.

Arvestatud on üldplaneeringus sätestatud tingimusega, et väikeelamute maksimaalne korruselisus on kuni kaks korrust. Lubatud maksimaalseks ehitise kõrguseks on 9 m maapinnast ning ehitada võib elamuhoone koos kuni 3 abihoonega. Suurim lubatud ehitistealune pind on 450 m². Elamu katusekalle on 150- 450.

Kehtivas Sauga valla üldplaneeringus on ala tähistatud väärtusliku põllumaana. Planeeritav ala jääb ka Sindi väärtuslikule maastikule. Üldplaneeringu jooniste põhjal on väärtusliku maastiku ala üsna suur ja hõlmab väga eriilmelist olemasolevat maastiku- ja hoonestustüüpi. Jõe paremale kaldale jäävad hajali asetsevad talud ja elamud ning vasakkaldale Sindi linnamaastik. Maastiku läbiv element on Pärnu jõgi. Säilitada tuleb looduslikke elemente, avatust ja vaateid väärtuslikele maastikuelementidele.

Detailplaneeringu koostamise kohustus tuleneb kehtivast üldplaneeringust, mille kohaselt uue hoonestuse rajamisel Pärnu ja Sauga jõe kaldale (200 m tavalisest veepiirist) ja/või väärtuslike maastike aladele tuleb koostada detailplaneering. Detailplaneeringuga ei muudeta Sauga valla kehtivat üldplaneeringut.

Olulisi majanduslikke, sotsiaalseid, kultuurilisi ja looduskeskkonnale kaasnevaid negatiivseid mõjusid detailplaneeringuga ei kaasne.