Teade detailplaneeringu algatamisest ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise mittealgatamisest Sindi linnas asuvatel Tõela tn 3a, Tõela tn 5 ning Tõela tn 5a kinnistutel

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavalitsuse 5. augusti 2020 korraldusega nr 546 algatatud detailplaneeringust ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamisest Tori vallas Sindi linnas asuvatel Tõela tn 3a (74101:001:0387), Tõela tn 5 (74101:004:0263) ning Tõela tn 5a (74101:004:0262) kinnistutel. 

Planeeritava ala moodustavad Tõela tn 3a (suurus 8779 m², 100% sihtotstarbeta maa), Tõela tn 5 (suurus 18903 m², 100% maatulundusmaa) ja Tõela tn 5a (suurus 8382 m², 100% sihtotstarbeta maa) kinnistud, mis asuvad Tori vallas Sindi linnas Tõela tänava ääres. Planeeritavate kinnistute kogusuurus on 36064 m². Juurdepääs kinnistutele on võimalik Tõela tänavalt.

Planeeringuala külgneb Tõela tänavaga ning Tõela tn 3 (74101:004:0289), Metsa tn 18 (74101:004:0287), Metsa tn 20 (74101:004:0045), Metsa tn 22 (74101:001:0388), Metsa tn 24 (74101:001:0389), Tõela tn 7b (74101:004:0068) ja Tõela tn 7a (74101:004:0011) kinnistutega ning Pärnu linna Paikuse osavalla Lohu (56801:001:0763), Vainu (56801:001:0756), Sarapuu (56801:001:0149) ja Pihlaka (56801:001:0165) kinnistutega.

Kehtiva Sindi linna üldplaneeringu kohaselt on ala juhtfunktsiooniks määratud elamumaa (E4), mis sätestab krundi minimaalseks suuruseks 900 m2. Uute elamukruntide puhul ei ole lubatud elamute ehitamine lähemale kui 5 m kinnistu piirist. Elamu krundi täisehituse protsent ei või olla üle 50% kinnistu pindalast. Elamukrundile on lubatud rajada kolm hoonet, üks elamu ja kaks abihoonet. Üksikelamu maksimumkõrguseks lubatakse 8,5 m olemasolevast maapinnast. Ehitamisel tuleb arvestada linna omapäraga, et säiliks Sindlile omane linnaruum. Elamuehituses peab jääma põhiliseks ühepereelamute ehitamine. Uute hoonete puhul saab määravaks just nende maht ja materjalikasutus. Tuleks vältida silmatorkavalt suuremaid maju kui on ümbruskonnas ja ka ehitusmaterjale, mis olemasoleva arhitektuuriga ei haaku. Detailplaneeringuga ei muudeta Sindi linna kehtivat üldplaneeringut.

Planeeritava maa-ala kohta on koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang, kus on analüüsitud järgmisi võimalikke planeeringualaga seotud keskkonnamõjusid: pinnas, maa- ja loodusvarade kasutamine, jäätmeteke, põhja- ja pinnavesi, õhk, valgus, müra ja vibratsioon, soojus, kiirgus, lõhn. Eelhindamise tulemusena selgus, et kavandatav tegevus ei avalda olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muutusi, ei sea eeldatavalt ohtu inimese tervist, heaolu ega vara. Kuna kavandatava tegevuse mõju suurus ja ruumiline ulatus ei ole ümbritsevale keskkonnale ohtlik ega ületa keskkonna vastupanu- ning taastumisvõimet, siis oluline keskkonnamõju puudub. Võttes aluseks, et detailplaneeringuga kavandatakse elamute rajamist, võib planeeringuga kaasnevaid keskkonnamõjusid lugeda väheoluliseks, mistõttu puudub vajadus KSH menetluse algatamiseks Sindi linnas Tõela tn 3a, 5 ja 5a kinnistute detailplaneeringu osas.

Lisauuringute vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.