Teade algatatud Rail Balticu kaubajaama detailplaneeringust

Tori Vallavalitsus teatab, et Tori Vallavolikogu 18.06.2020 otsusega nr 245 algatati detailplaneeringu koostamine Tori vallas Tammiste külas paiknevatel katastriüksustel Surju metskond 48 (katastritunnus 80901:001:0272, lähiaadress Kilksama küla järgi), Sepa (katastritunnus 73001:008:0601), Surju metskond 49 (katastritunnus 73001:008:1739) ja Surju metskond 50 (katastritunnus 73001:008:1737).

Kaubajaama ja hoolduskeskuse planeeringu ala paikneb nii Pärnu linna kui Tori valla territooriumil ning algatatakse mõlema omavalitsuse territooriumil eraldi. Pärnu linna jääv planeeringuala paikneb Pärnu linnas Niidu ettevõtluspiirkonnas, Pärnu linna piiril endise Tammiste raudtee infrastruktuuri alal ning selle lähiümbruses. Planeeringuala suurus kokku on ~128 ha, millest Tori valla territooriumile jääb ~29 ha.

Tori valla territooriumile jääv kavandatava Rail Baltica Pärnu piirkonna hoolduskeskuse ja kaubaterminali kompleksi kooseisu kuuluv ala ja selle lähiümbrus on hoonestamata, valdavalt metsamaa kõlvikuga, vähesel määral muu maa kõlvikuga maatulundusmaa sihtotstarbega maa-alad.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasolevate katastriüksuste ümberkruntimine ja katastriüksuste sihtotstarbe muutmine transpordi-, tootmis- ja ärimaa sh nende kombinatsioonidega katastriüksusteks vastavalt taristuobjektide ja hoonete täpsetele asukohtadele. Katastriüksuste piire, mis langevad kokku omavalitsuste piiridega, ei muudeta. Detailplaneering teeb ettepaneku üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe ulatuslikuks muutmiseks.

Kehtiva Sauga valla üldplaneeringu järgi asub planeeringuala rohelise võrgustiku tugialal. Rohelise võrgustiku tugialas olevate maa-alade raadamine ei ole kooskõlas üldplaneeringus rohelise võrgustiku toimimise tagamiseks sätestatud tingimustega. Detailplaneering muudab kehtivat Sauga valla üldplaneeringut.

Lisauuringute vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus. 

Koos detailplaneeringu koostamise algatamisega algatati Rail Baltica infrastruktuuri Pärnu piirkonna hoolduskeskuse ja kaubaterminali keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine. Keskkonnamõju hindamiseks vajalike uuringute vajadus selgitatakse välja KSH väljatöötamise kavatsuse (VTK) koostamisel.

Lisa 1. Vallvaolikogu otsus

Lisa 2. Kaart