Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab 14.09-27.09.2020 detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku Tori vallas Pulli külas Kasetuka ja Kuusetuka teele ühisveevärgitorustiku rajamiseks. Kõnesoleval alal kehtib Sauga Vallavolikogu 16.08.2005 otsusega nr 46 kehtestatud Pulli-Jüri kinnistu detailplaneering.  

Detailplaneeringu koostamise hetkel puudus piirkonnas terviklik ühisveevärgilahendus ning planeeringualale planeeriti ala teenindav puurkaev. Antud hetkeks on Koolimaja teele rajatud ühisveevärgitrass ning puudub vajadus alale täiendava puurkaevu rajamiseks kuivõrd planeeringuala elamud on võimalik ühendada ühisveevärgiga.

Projekteerimistingimustega täpsustatakse asjakohasel juhul detailplaneeringus käsitletud maa-alal asuva ehitise teenindamiseks vajaliku ehitise võimalikku asukohta. Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja Tori valla veebilehel www.torivald.ee. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee. Täpsem info tel 5198 4663 või piret.kallas@torivald.ee