Teade algatatud detailplaneeringust Helle kinnistul

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavalitsuse 17. juuni 2020 korraldusega nr 447 algatatud detailplaneeringust Tori vallas Eametsa külas asuval Helle kinnistul (73001:001:0574). 

Planeeringuala suurus on 55172 m², sihtotstarbega maatulundusmaa. Planeeringuala asub Eametsa külas külgnedes lõunast elamuarendusega, lääne suunas asub endine suvilate piirkond, põhja ja ida pool maatulundusmaa sihtotstarbega Melluka-Anni (73001:001:0812) ja Mägra tee 4 (73001:001:1392) ning Suvilate tee 25 (73001:001:0799) kinnistud. Juurdepääs planeeringualale lahendatakse Mägra tee ja Suvilate tee kaudu. Kinnistu on hoonestamata.

Detailplaneeringu koostamise algatamise eesmärgiks on Helle kinnistu jagada elamumaa sihtotstarbega kruntideks, määrata hoonestusalad ja ehitusõigus elamute ning abihoonete ehitamiseks, samuti ehitiste ehituslike ja arhitektuuriliste ning kujunduslike tingimuste ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine.

Kehtiva Sauga valla üldplaneeringuga on määratud alale väikeelamumaa juhtotstarve, mille kohaselt on alal lubatud kuni 2-korruselised elamud, krundi minimaalne suurus 1200 m2, suurim lubatud täisehitusprotsent kuni 20% krundi pinnast ning suurim lubatud hoonete arv krundil 4 (elamu ja kuni 3 abihoonet). Uute elamute kavandamisel tuleb arvestada nende sobivust ümbruskonda ja harmoneerumist olemasoleva asustusega. Detailplaneeringuga ei muudeta Sauga valla kehtivat üldplaneeringut.

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 33 lg 2 p 4 kohaselt tuleb keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamise vajadust kaaluda ja anda selle kohta eelhinnang, kui koostatakse detailplaneering uue elurajooni arendamiseks.

Lisa: Tori vallavalitsuse korraldus