Vallavalitsuse istungil 31. märtsil

1. Otsustati korraldada riigihange „Tori valla haljasalade hooldustööd" ja kinnitati riigihanke alusdokumendid.

2. Otsustati sõlmida riigihanke „Tori valla kõrghaljastuse hindamise, hoolduse ja raie 2020-2023 raamleping" alusel töövõtuleping osaühinguga OK Acer maksumusega 21 450 eurot (lisandub käibemaks).

3. Tunnistati väikehanke „Sindi, Pärnu mnt 51 renoveerimistööde eelprojektist põhiprojekti koostamine" edukaks osaühingu Hirvesoo Arhitektibüroo esitatud pakkumus maksumusega 29 720 eurot (lisandub km).

4. Kinnitati nelja hajaasustuse programmist rahastatud projekti lõpparuanded ja otsustati välja maksta toetus.

5. Otsustati sõlmida ühe isikuga munitsipaaleluruumi üürileping.

6. Otsustati keelduda ühele isikule sotsiaaleluruumi üürile andmisest.

7. Otsustati algatada Tori valla soojamajanduse arengukava aastateks 2021-2031 koostamine.

8. Otsustati algatada detailplaneeringu koostamine Tammiste külas asuvatel Ojapealse tee 7, Ojapealse tee 9 ja Ojapealse tee kinnistutel.

9. Väljastati ühed projekteerimistingimused.

10. Otsustati väljastada seitse ehitusluba, sealhulgas Sindi gümnaasiumi staadioni ümberehitamiseks, Sindis Kooli tn 9a kinnistul katlamaja ümberehitamiseks, Sindi linna Supluse elurajooni teede rajamiseks ning Tori alevikus Virula tänava tee rajamiseks.

11. Kinnitati Tori valla noortevolikogu valimisteks üheksaliikmeline valimiskomisjon.

12.  Otsustati eraldada neljale vabaühendusele ühekordset toetust.

13. Anti luba mittetulundusühingule TP Laulukool projektlaagri korraldamiseks juulikuus.

14.  Anti välja korraldus lõpetamata põhivarade mahakandmise kohta.

15.Otsustati eraldada reservfondist Tori Haldusteenuste eelarvesse lehekoristuskomplekti soetamiseks puudujääv osa 2304 eurot.

16. Otsustati muuta alates 01.04.2021 Tori Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu – kultuurinõuniku ametikoht (nõunik, koormusega 1,0) nimetada ümber rahvatervisespetsialisti ametikohaks (keskastme spetsialist, 1,0 koormusega).