Transpordiamet algatas keskkonnamõju hindamise riigiteede Pärnu-Rakvere-Sõmeru ja Pärnu-Tori vahelise silla ja ühendusteede eelprojektiga kavandatavatele tegevustele

Transpordiameti keskkonnatalituse juhataja otsusega on algatatud keskkonnamõju hindamine (KMH) riigitee 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru ja riigitee 59 Pärnu-Tori vahelise silla ja ühendusteede eelprojektiga kavandatavatele tegevustele.
 
Eesmärk on perspektiivse Pärnu suure ümbersõidu 11,2-12,5 kilomeetrile kavandatava  Tammiste ja Sindi vahelise silla ning ühendusteede parima lahenduse väljaselgitamine ja eelprojekti koostamine. Teelõigu koridor on määratud Pärnu maakonnaplaneeringut täpsustavas teemaplaneeringus „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn – Pärnu – Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 92,0 – 170,0". Vt skeem
 
Pärnu jõgi kuulub Tarbja paisust suubumiseni merre looduskaitseseaduse alusel kehtestatud lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse. Pärnu jõgi on kavandatava uue silla asukohas Pärnu jõe hoiuala ning Natura 2000 võrgustikku kuuluv Pärnu jõe loodusala.
Eelprojekti koostamisel ja kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamisel tuleb läbi viia välisõhus leviva müra uuring, uuring nahkhiire liikide esinemise kohta ning vee-elustiku eksperdi kaasamise läbi hinnata kavandatava tegevuse asukohas Pärnu jõe loodusala kui elupaiga eesmärgiks olevate liikide esinemine. 
Muude keskkonnauuringute vajadus selgitatakse KMH programmi koostamise käigus. Menetlusse ei liideta teisi KMH menetlusi, samuti ei eeldata piiriülese keskkonnamõju ilmnemist.
 
Kavandatava tegevuse osas on otsustaja ja arendaja Transpordiamet (Valge 4, 11413 Tallinn). KMH algatamise otsusega on võimalik tutvuda siin.
 
Kontaktisik on Transpordiameti projekteerimise talituse projektijuht Ave Kallo, 
e-post ave.kallo@transpordiamet.ee, tel 55944304.