Eametsa külas asuva Helle kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab Eametsa külas asuva Helle kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku 13.10-26.10.2021.

Planeeringuga moodustatakse 35 elamumaa, kaks transpordimaa ja kaks üldmaa sihtotstarbega krunti. Määratakse ehitusõigus elamute ja abihoonete ehitamiseks ning lahendatakse vajalik taristu.

Krundile saab ehitada ühe elamu ja kuni kolm (3) abihoonet. Elamu suurim lubatud kõrgus ümbritsevast maapinnast on 9 m, abihoonel 5 m, lubatud katusekalle on 0°-50°. Detailplaneeringuga määratav maksimaalne krundi täisehitus on 20%. Kruntide hoonestuse lubatud ehitisealune pind jääb vahemikku 240-259 m2 Hoonestusalast väljapoole, kuid mitte üle ehitusjoone, võib kõiki ehituslikke kujanõudeid arvestades kokkuleppel naabriga, paigutada kuni 20 m² ehitisealuse pinnaga väikehooneid ja hoone osi, mida ei arvestata hoonete ehitisealuse pinna arvutamisel (nt pinnasele rajatud terrassi, sissekäigu kohale paigutatava varikatuse ja katuseräästad laiusega kuni 1m, välistrepi või panduse) ja ilma suletud ruumita varjualuse ehitisealuse pinnaga kuni 60 m². Krundi hoonestuse ehitisealuse pinna hulka arvestatakse kõik kinnistule ehitatavad hooned va kuni 20 m² väikehooned.

Planeeringuala suurus on 55172 m², sihtotstarbega maatulundusmaa. Planeeringuala asub Eametsa külas külgnedes lõunast elamuarendusega, lääne suunas asub endine suvilate piirkond, põhja ja ida pool maatulundusmaa sihtotstarbega Melluka-Anni (73001:001:0812) ja Mägra tee 4 (73001:001:1392) ning Suvilate tee 25 (73001:001:0799) kinnistud. Juurdepääs planeeringualale lahendatakse Mägra tee ja Suvilate tee kaudu.

Kehtiva Sauga valla üldplaneeringuga on määratud alale väikeelamumaa juhtotstarve, mille kohaselt on alal lubatud kuni 2-korruselised elamud, krundi minimaalne suurus 1200 m2, suurim lubatud täisehitusprotsent kuni 20% krundi pinnast ning suurim lubatud hoonete arv krundil 4 (elamu ja kuni 3 abihoonet). Detailplaneeringuga ei muudeta Sauga valla kehtivat üldplaneeringut.

Planeeringu lahendusega saab tutvuda alates 13.10.2021 eelneval kokkuleppel Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja veebilehel  https://www.torivald.ee/eametsa-kula-helle-dp

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal kirjalikult arvamusi esitanud isikutele teatab detailplaneeringu koostamise korraldaja oma põhjendatud seisukoha arvamuste kohta ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha 30 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.

Avaliku arutelu korraldamine ei ole nõutav, kui detailplaneeringu kohta ei esitatud avaliku väljapaneku kestel kirjalikke arvamusi või kui kõik kirjalikult esitatud arvamused on arvesse võetud.