Detailplaneeringu kehtestamise teade

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavalitsuse 5. mai 2021 korraldusega nr 329 kehtestatud detailplaneeringust Are alevikus Maneeži kinnistul.

Maneež kinnistu (katastritunnus 14901:001:0215) suurus on 13313 m2 ning maakatastri sihtotstarve on tootmismaa 100%. Kinnistu piirneb Pärivere ja Pärivere tee 14 kinnistutega ning Karja tänavaga. Tallinn-Pärnu-Ikla maantee jääb ca 420 m kaugusele.

Detailplaneeringuga kinnistu piire ei muudeta ja kinnistut ei jagata. Hoonestusala on paigutatud krundile nii, et krundile oleks võimalikult vabalt vastavalt vajadusele hooneid paigutada. Kinnistule on lubatud ehitada kuni 5 hoonet. Suurim lubatud korruselisus on 2, kõrgus kuni 12 m ümbritsevast maapinnast. Katusetüüp nii lame- kui ka viilkatus (0-450). Ehitistealune pind kokku 3000 m2, kinnistu täisehitusprotsent on 23%. Peamised juurdepääsud planeeringualale on kavandatud Karja tänavalt. Kinnistule on planeeritud kuni 20 parkimiskohta sõidukitele.

Katastriüksuse maasihtotstarve on tootmismaa 100% ja seda ei muudeta.

Are valla kehtiva üldplaneeringu järgi asub Maneeži kinnistu Are alevikus tiheasustusalal ja perspektiivne maakasutus on elamumaa. Vahetus läheduses asub Are Tehnoküla, kus on hobusekasvatusega tegeletud juba aastast 1953. Kuna siiani on Maneeži kinnistu olnud kasutuses hobusekasvatusega seonduvaga, on ratsamaneeži ehitamine kõnesolevale maaüksusele loogiline jätk. Samas näeb Are valla üldplaneering ratsaspordi arendamisega ühtlasi ka turismiteenuste arendust. Elamuehitust antud piirkonda hetkel ette näha ei ole. Üldplaneeringu järgi on elamumaa juhtotstarve määratud laiemale alale ja see ka suures osas säilib. Juhtotstarvet ei muudeta ulatuslikult. Detailplaneering ei muuda Are valla kehtivat üldplaneeringut.

Olulisi majanduslikke, sotsiaalseid, kultuurilisi ja looduskeskkonnale kaasnevaid negatiivseid mõjusid detailplaneeringuga ei kaasne.