Tammiste külas asuva Kuuse tn 3 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab Tammiste külas asuva Kuuse tn 3 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku 01.04-15.04.2021.

Detailplaneeringuga jagatakse Kuuse tn 3 kinnistu kaheks elamumaa krundiks, määratakse hoonestusalad ja ehitusõigus elamu ja abihoonete ehitamiseks. Elamu kõrgus maapinnast kuni 9m, abihoonel 5m. Kruntide täisehitusprotsent on 15%. Kuuse tänava lõppu planeeritakse päästetehnikale ümberpööramistasku laiendus.

Kuuse tn 3 kinnistu (73001:008:1053) suurus on 2642 m2 ning maakatastri sihtotstarve on elamumaa 100%. Planeeritav ala piirneb Kuuse tänavaga ning Kuuse tn 1, Mustika tn 4, Mustika tn 6, Tormilinnu tn 19 ja Tormilinnu tn 21 kinnistutega.

Kinnistul kehtib Omamaja kü detailplaneering, kehtestatud Sauga Vallavalitsuse 21.02.2000 korraldusega nr 49.

Kehtiva Sauga valla üldplaneeringuga on määratud alale väikeelamumaa juhtotstarve, mille kohaselt on alal lubatud kuni 2-korruselised elamud, krundi minimaalne suurus 1200 m2, suurim lubatud täisehitusprotsent kuni 20% krundi pinnast ning suurim lubatud hoonete arv krundil 4 (elamu ja kuni 3 abihoonet). Detailplaneeringuga ei muudeta Sauga valla kehtivat üldplaneeringut. Planeeringu lahendusega saab tutvuda alates 01.04.2021 eelneval kokkuleppel Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja veebilehel www.torivald.ee.

Täpsem info tel 5198 4663 piret.kallas@torivald.ee