Muinsuskaitsealustele ja miljööväärtuslikul alal asuvatele hoonetele saab taotleda restaureerimistoetust

Tänavu kevadest saab vallalt taotleda restaureerimistoetust. Huvi toetuse vastu on väga suur, peame aga rõhutama, et toetus on mõeldud üksnes riigi kaitse all olevate kinnismälestiste või enne 1944. aastat ehitatud ja üldplaneeringu järgi miljööväärtuslikul alal asuvate hoonete restaureerimiseks. Toetust saavad taotleda nii füüsilised kui juriidilised isikud.

Vallas on muinsuskaitse all olevaid ehitismälestisi 94 (32 Tori piirkonnas, kolm Sauga piirkonnas, 59 Sindis). Kõigi muinsuskaitseliste objektidega on võimalik tutvuda kultuurimälestiste registris: https://register.muinas.ee. Miljööväärtuslikud alad meie vallas on Sindis Johann Christoph Wöhrmanni puiestee koos kiriku, raekoja ja Kiriku pargi ja ümbritseva haljastusega ning Raudtee tänav Piiri tänavast kuni Jaama tänavani.

Kui kahtlete, kas teie ehitis on riikliku kaitse all või asub miljööväärtuslikus piirkonnas, võite küsimusega pöörduda abivallavanem Signe Rõngase poole telefonil 525 3189 või kirjutades signe.rongas@torivald.ee.

 

Milliseid tegevusi toetatakse?

Toetust makstakse kahel otstarbel:

  • välispiirdetarindite remontimiseks, restaureerimiseks, hoiu- ja säilitustingimuste tagamiseks ning taastamiseks;
  • ehitiste arhitektuursete originaal- ehk ehitusaegsete detailide (aknaraamid, välisuksed, luugid, varikatused, verandad, rõdud, trepid, fassaadikujunduse elemendid, katusetornid, erkerid, korstnapitsid, käsitsi tehtavad sadeveelehtrid ja -sülitid, piirdeaiad) restaureerimiseks.

 

Kuidas toetust taotleda?

Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus tori@torivald.ee. Taotlusvormid on kättesaadavad valla kodulehel.

Taotlusele peavad olema lisatud:

1) muinsuskaitse eritingimused, kui kavandatavad tööd eeldavad nende olemasolu;

2) ehitusprojekt, kui kavandatavad tööd eeldavad selle olemasolu;

3) kinnismälestise korral muinsuskaitseameti kooskõlastus;

4)  muud vajalikud dokumendid (inventariseerimisjoonised jmt);

5) arhitektuursete detailide ja avatäidete restaureerimise puhul ülesmõõtmisjoonis(ed);

6) tööde eelarve;

7) fotod hoonest ja restaureeritavatest detailidest enne tööde algust;

8) info muudest fondidest saadud toetuste kohta.

Maksimaalne toetuse summa on 10 000 eurot, kuid mitte rohkem kui 50% tehtud tööde maksumusest. Toetuse eraldamise otsustab vallavalitsus vastavalt komisjoni ettepanekutele ühe kuu jooksul pärast taotluste esitamist. Taotlusi saab esitada jooksva kalendriaasta 20. maini.

Toetuse eraldamise või mitte eraldamise kohta teeb otsuse vallavalitsuse kinnitatud hindamiskomisjon. Positiivse rahastamisotsuse korral sõlmitakse toetuse taotlejaga leping. Toetuse väljamaksmine taotlejale toimub pärast lepingus kirjeldatud tööde lõpetamist ning restaureerimistoetuse lõpparuande kinnitamise järel. Lepingu sõlmimist, toetuse maksmist ning kontrolli toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab komisjon.

Eelarveaasta jooksul sõlmitavad lepingud peavad olema lõpetatud ja lõpparuanded kinnitatud hiljemalt sama eelarveaasta 1. detsembriks. Kui töö jääb tähtajaks lõpetamata või tegemata, võib vallavalitsus komisjoni ettepanekul pikendada töö teostamise tähtaega, kuid mitte rohkem kui ühe aasta võrra pärast taotluse rahuldamise kuupäeva.

Lisainfo: Signe Rõngas, tel 525 3189, signe.rongas@torivald.ee.

Vallavalitsus ootab rohkelt taotlejaid!

 

Tori valla restaureerimistoetuse määramise kord

 

Foto: Este Maidle