Esimesed Tori valla noortevolikogu valimised toimuvad kevadel

Tori vallavolikogu kiitis heaks valla noortevolikogu moodustamise ja põhimääruse, mille tulemusel viiakse noortevolikogu esimese koosseisu valimised läbi eeloleval kevadel, et 11-liikmeline esinduskogu saaks juba suvel noorte huvides tegutsema asuda. 
 
Noortevolikogusse kandideerimis- ja hääletamisõigus on 14-21 aastasel noorel, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Tori vald. Valituks osutuvad 11 enim hääli saanud kandidaati ja nende mandaat kestab kaks aastat.  
 
Tori abivallavanema Jana Malõhi sõnul on senised tegevused näidanud, et meil on rohkelt tegusaid noori, kes on valmis ja tahavad kaasa rääkida Tori valla arengutes ning noori puudutavates küsimustes, mis kuuluvad vallavolikogu ja -valitsuse pädevusse. Sellest tulenevalt soovib vallavalitsus ja volikogu loodava noortevolikogu kaudu kaasata noori senisest enam otsustusprotsessidesse. 
 
„Noortevolikogu peamised ülesanded saavad olema noori puudutavate küsimuste arutamine, nii vallavolikogule kui vallavalitsusele noorte huvidest ja vajadustest lähtuvalt ettepanekute tegemine ning sündmuste korraldamine," ütles abivallavanem.
 
Noortevolikogu valimised korraldab üheksaliikmeline valimiskomisjon, mille koosseisu kinnitab vallavalitsus hiljemalt 1. aprilliks. Valimiskomisjoni kuuluvad: kaks vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna esindajat, kolm valla noortekeskuste esindajat ning neli valla põhikooli ja gümnaasiumi õpilasesinduse esindajat. 
 
Noortevolikogu valimiste toimumise aeg ja koht, elektroonilise valimise aeg, valimiskomisjoni asukoht, tööaeg ja kontaktandmed ning muu vajalik info avaldatakse hiljemalt 10. aprilliks valla veebilehel, sotsiaalmeedias, valla üldhariduskoolides ja noortekeskustes.
 
Noortevolikogusse kandideerijal tuleb kandideerimisavaldus esitada valimiskomisjonile hiljemalt 25. aprilliks. Valimiskomisjoni poolt registreeritud kandidaatide nimekiri avaldatakse alates 1. maist valla veebilehel ja sotsiaalmeedias ning valimispäeval hääletusruumis.
 
Noortevolikogu valimised toimuvad sedelhääletusena ja elektrooniliselt. Sedelhääletuse korral väljastab valimiskomisjon noortele hääletussedelid ning elektrooniline hääletus toimub veebikeskkonnas. Valimistulemused avaldatakse hiljemalt kolmandal päeval pärast valimisi Tori valla veebilehel ja sotsiaalmeedias.
 
„Kui kõik läheb plaanipäraselt saab Tori valla noortevolikogu esimene koosseis koguneda suve alguses ning hakata tasapisi oma tööd korraldama. Kindlasti korraldame koostöös koolide ja noortekeskustega valituks osutunud kandidaatidele ka mõned koolituspäevad, et alustavale noortevolikogule hoog sisse anda," ütles Malõh.