Detailplaneeringute osaline kehtetuks tunnistamine

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavolikogu 26. augusti 2021 otsusega nr 371 kehtetuks tunnistatud Urumarja külas Vana-Kubja kinnistu detailplaneeringust Karukella ja Pääsusilma kinnistute osas omanike avalduse alusel.

Vana-Kubja kinnistu detailplaneering kehtestati endise Tori Vallavolikogu 20.06.2006 otsusega nr 21. Detailplaneeringuga moodustati 33 väikeelamumaa sihtotstarbega krunti ja määrati ehitusõigus elamu ja abihoonete ehitamiseks, lahendati juurdepääsud kruntidele ja vajalik taristu. Planeeringut pole tänaseks suures osas ellu viidud, maa-ala on kruntideks mõõtmata, puuduvad juurdepääsuteed ja taristu.
Planeerimisseaduse § 140 lõige 2 sätestab, et detailplaneeringu võib tunnistada osaliselt kehtetuks, kui on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine ei riiva naaberkinnistute õigusi. Samuti ei avalda detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine olulist mõju ala ja selle lähiümbruse sotsiaal-, majandus-, kultuuri- ega looduskeskkonnale.

 

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavolikogu 26. augusti 2021 otsusega nr 370 kehtetuks tunnistatud Kilksama külas Sauga Tehnopargi detailplaneeringust Poeg 1-22, Poeg 27-32, Poeg 35-40, Poeg 42-47, Biopuhasti, Allapanuhoidla, Veehoidla, Elevaator, Katlamaja, Bensiinijaam, Jänese alajaam, Töökoda, Väike-Kontori, Kontori, Selja tee 20, Teeveere ja Kuuseheki kinnistute osas. Poeg 1-22, 25-40, Bensiinijaam, Elevaator, Biopuhasti ja Allapanuhoidla kinnistute (Sauga Tehnopargi) detailplaneering kehtestati Sauga Vallavolikogu 21.09.2007 otsusega nr 117.

Planeeringuga moodustati 38 tootmis- ja ärimaa sihtotstarbega krunti ning juurdepääsutee.

Planeeringut pole tänaseks ellu viidud, maa-ala on kruntideks mõõtmata, puuduvad planeeringujärgsed juurdepääsuteed ja taristu. Planeeringu elluviimine on muutunud planeeringulahenduse ebaratsionaalsuse ning omandisuhete tõttu sisuliselt võimatuks.

Planeerimisseaduse § 140 lõige 2 sätestab, et detailplaneeringu võib tunnistada osaliselt kehtetuks, kui on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine ei riiva naaberkinnistute õigusi. Samuti ei avalda detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine olulist mõju ala ja selle lähiümbruse sotsiaal-, majandus-, kultuuri- ega looduskeskkonnale.