Detailplaneeringu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab Eametsa külas asuvate Rõngaslille tee 2 ja Tuhkru tee 1 kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku 01.03-15.03.2021.

Detailplaneeringu koostamise algatamise eesmärgiks on kinnistutele hoonestusala ja ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete ehitamiseks, ehitiste ehituslike ja arhitektuuriliste ning kujunduslike tingimuste määramine, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine.

Planeeringuala suurus on 9738 m2, maa sihtotstarve on elamumaa 100%. Kinnistud asuvad Eametsa külas Nigula tee ääres, piirnedes põhja poolt Rõngaslille teega ja lõunast Tuhkru teega, läänest Uue-Pedi kinnistuga (73001:001:0795).

Kehtiva Sauga valla üldplaneeringuga on määratud alale väikeelamumaa juhtotstarve, mille kohaselt on alal lubatud kuni 2-korruselised elamud, krundi minimaalne suurus 1200 m2, suurim lubatud täisehitusprotsent kuni 20% krundi pinnast ning suurim lubatud hoonete arv krundil 4 (elamu ja kuni 3 abihoonet). Detailplaneeringuga ei muudeta Sauga valla kehtivat üldplaneeringut.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal kirjalikult arvamusi esitanud isikutele teatab detailplaneeringu koostamise korraldaja oma põhjendatud seisukoha arvamuste kohta ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha 30 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.

Avaliku arutelu korraldamine ei ole nõutav, kui detailplaneeringu kohta ei esitatud avaliku väljapaneku kestel kirjalikke arvamusi või kui kõik kirjalikult esitatud arvamused on arvesse võetud.

Planeeringu lahendusega saab tutvuda Tori valla veebilehel www.torivald.ee või eelneval kokkuleppel Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik.