Detailplaneeringu algatamise teade

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavalitsuse 31. märtsi 2021 korraldusega nr 213 algatatud detailplaneeringust Tori vallas Tammiste külas asuvatel Ojapealse tee 7 (73001:008:1832), Ojapealse tee 9 (73001:008:1833) ja Ojapealse tee (73001:008:1841) kinnistutel.

Planeeritava ala moodustavad Ojapealse tee 7 katastriüksus (suurus 1836 m2, 100% elamumaa) ja Ojapealse tee 9 katastriüksus (suurus 1894 m2, 100% elamumaa) ning 100% transpordimaa sihtotstarbega Ojapealse tee 7200 m2 suurune osa.

Planeeringuala suurus on ca 1,1 ha. Kinnistud asuvad Tammiste külas Oblika tänava ja Ojapealse tee nurgal, külgnedes elamuarendusega. Juurdepääs planeeringu alale on lahendatud Oblika tänavalt.

Detailplaneeringu koostamise algatamise eesmärgiks on kaks elamumaa sihtotstarbega kinnistut jagada neljaks (4) krundiks, hoonestusalade ja ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete ehitamiseks, ehitiste ehituslike ja arhitektuuriliste ning kujunduslike tingimuste määramine, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine.

Kinnistutel kehtib Sauga Vallavolikogu 22.12.2008 otsusega nr 97 kehtestatud Välgu kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringuga moodustati kaksteist väikeelamumaa sihtotstarbega krunti, kolm transpordimaa krunti, kaks tootmishoonetemaa krunti, üks ärimaa krunt ja üks krunt sihtotstarbega 95% maatulundusmaa, 5% ärimaa.

Kehtiva Sauga valla üldplaneeringuga on määratud alale väikeelamumaa juhtotstarve, mille kohaselt on alal lubatud kuni 2-korruselised elamud, krundi minimaalne suurus 1200 m2, suurim lubatud täisehitusprotsent kuni 20% krundi pinnast ning suurim lubatud hoonete arv krundil 4 (elamu ja kuni 3 abihoonet).

Tiheasustusaladel on detailplaneeringu koostamine kohustuslik maa-ala enam kui kolmeks krundiks jaotamise korral, kui soovitakse ehitusõigust hoonete rajamiseks. Detailplaneeringuga ei muudeta Sauga valla kehtivat üldplaneeringut.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine, selle algatamise kaalumine ning eelhinnangu koostamine ei ole vajalik keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 33 lg 1 ja 2 mõistes, kuivõrd detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei ole vastuolus asjaomaste strateegiliste planeerimisdokumentidega ning ei kavandata KeHJS § 6 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevusi.

Lisauuringute vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.