Vallavalitsuse istungitel

18. novembril

Otsustati välja anda ehitusluba Suigu külas Suurfarmi tee 4 kinnistule päikeseelektrijaama püstitamiseks.

 

23. novembril

 1. Otsustati sõlmida müügileping osaühinguga Focuspoint Sindi seltsimaja lava- ja valgustehnika ostmiseks koos tehnika paigaldusega maksumusega 259 806 eurot (lisandub käibemaks).
 2. Otsustati sõlmida Sirle Kase Kase aiandiga töövõtuleping Tori valla lillede ostmiseks ja hooldusteenuse teostamiseks maksumusega 17 532,40 eurot (lisandub km).
 3. Otsustati muuta Tammiste külas asuva Viki tee katastriüksuse sihtotsatarvet ja määrata uueks sihtotstarbeks 100% transpordimaa.
 4. Otsustati seada tähtajatu sundvaldus osaühingu Elektrilevi kasuks Tammiste külas Pilliroo tänav T2 katastriüksusele 0,4kV pingega elektrimaakaabelliini, elektriliitumiskilbi ja elektrijaotuskilbi rajamiseks.
 5. Otsustati taotleda Tori valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmist osaühingule Scanweld Ehitus kuuluvale, Eametsa külas Tulika tee 1 asuvale katastriüksusele kuivhüdrandiga tuletõrjeveehoidla ja selle täitetorustiku (veetorustik) rajamiseks.
 6. Otsustati anda ehitusluba:
 • Räägu külas Lillaru kinnistule kinnise soojussüsteemi rajamiseks;
 • Sindi linnas Ringi tn 33 kinnistule üksikelamu lammutamiseks;
 • Urumarja külas Presidendi kinnistule puurkaevu rajamiseks.
 1. Määrati ühele Tori valla noorele toetust huvihariduses ja -tegevuses osalemiseks.
 2. Määrati toetust kolmele vabaühendusele.
 3. Otsustati sõlmida ühe isikuga sotsiaaleluruumi üürileping ja ühe isiku puhul keelduti sotsiaaleluruumi üürile andmisest.