Info uue korraldatud jäätmeveo ja lepingute kohta

Alates 1. detsembrist 2022 algab uus korraldatud jäätmeveo periood, millega on senise ühe jäätmeliigi asemel hõlmatud kokku 7 erinevat jäätmeliiki:

  1. segaolmejäätmed,
  2. biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed ehk toidujäätmed,
  3. biolagunevad aia- ja haljastujäätmed,
  4. segapakendijäätmed,
  5. paberi- ja kartongijäätmed,
  6. suurjäätmed,
  7. tekstiilijäätmed.

Korraldatud jäätmeveoga hõlmamine tähendab, et prügi tekitajal ehk jäätmevaldajal on võimalik neid jäätmeliike jäätmevedajale üle anda tekkekohal ehk asutuses või kodus.

Veoteenust osutab MTÜ Jäätmehoolduskeskusega sõlmitud lepingu alusel Eesti Keskkonnateenused AS. Jäätmeseaduse § 69 alusel loetakse jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitunuks elu- või tegevuskohajärgses jäätmeveo piirkonnas.

Teile saadetakse uue hankeperioodi alguses tutvumiseks ja allkirjastamiseks eeltäidetud jäätmeveo leping, mis on koostatud jäätmevaldajate registris kajastuvate andmete põhjal ja arvestades korraldatud jäätmeveoga kehtestatud nõudeid jäätmekäitlusele. Juhul, kui eeltäidetud teenuslepingu eritingimustes kajastatud andmed ei ole õiged (jäätmemahuti(te) suurus, kogus, veosagedus, jäätmevaldaja või -kinnistu nimi ja postiaadress), palume teil muudatus teha Eesti Keskkonnateenuste kodulehel https://www.keskkonnateenused.ee/avaleht iseteeninduses või edastada õige info klienditeenindusele viljandi@keskkonnateenused.ee või postiga aadressile Musta tee 9, Viljandi 71008 Eesti Keskkonnateenused AS nimele. Palume elanikel, kes pole veel lepinguid saanud, võtta ühendust Eesti Keskkonnateenused AS-iga.

Leping

Teenuslepingu eritingimustes palume täpsustada vajadusel ka kehtivad kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress, isikukood). Paberil edastatud teenuslepingu eritingimuste üks eksemplar palume allkirjastatult tagastada aadressile Musta tee 9, Viljandi 71008 Eesti Keskkonnateenused AS nimele. Kui soovite paberil olevat lepingut allkirjastada digitaalselt, palume edastada elektroonilise jäätmeveolepingu soov aadressil viljandi@keskkonnateenused.ee. Elektrooniliselt edastatud leping palume digitaalselt allkirjastatult tagastada aadressil viljandi@keskkonnateenused.ee. Jäätmeveolepingus olevaid kontaktandmeid on isikukoodi olemasolul andmebaasis võimalik mugavalt muuta, täiendada ja lepingut allkirjastada, logides sisse e-teenindusse  https://www.keskkonnateenused.ee/avaleht. Iseteeninduses on võimalik jälgida lepingulist infot, tasuda arveid, vaadata arvel kajastuva info täpsustust (arve vaheleht) ning saada infot veopäevade (graafiku) toimumise kohta. Veebilehel www.keskkonnateenused.ee olevate  vormide kaudu on võimalik saata andmeid lepingu sõlmimiseks, muuta lepingut, tellida tühjendust jms. Jäätmeveo lepingu allkirjastamata jätmine ei vabasta jäätmevaldajat vedajale jäätmete üleandmise kohustusest graafikujärgsel veopäeval.

Miinimumnõuded

Jäätmemahutite tühjendamine toimub Tori valla jäätmehoolduseeskirja § 22 ja nende tingimustega kooskõlas olevale jäätmevaldajaga sõlmitud teenuslepingu järgi.

Segaolmejäätmete mahutite minimaalne tühjendusssagedus vähemalt üks kord 4 (nelja) nädala jooksul. Väljaspool tiheasustusala või kompaktse hoonestusega alasid vähemalt 1 (üks) kord 12 (kaheteistkümne) nädala jooksul. Segaolmejäätmete kogumine ja üleandmine on kohustuslik kõigile jäätmevaldajatele.

Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete mahutite minimaalne tühjendusssagedus on vähemalt üks kord kahe nädala jooksul, vältides konteinerite ületäitumist ja lõhnahäiringuid. Talveperioodil (1.11- 31.03) on lubatud rakendada tühjendussagedust üks kord 4 (nelja) nädala jooksul. Harvema tühjendamise lubatavuse tingimused määrab vallavalitsus. Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete kogumine ja üleandmine on kohustuslik kõigile jäätmevaldajatele, kes asuvad tiheasustusalal ja kompaktse hoonestusega alal. Nendel aladel asuvate jäätmevaldajatel on võimalik taotleda kohtkompostimist, mis vabastab jäätmete üleandmise kohustusest. Kui otsustate toidujäätmeid ise kompostida, tuleb esitada vabas vormis avaldus vallavalitsusele: tori@torivald.ee või Pärnu mnt 12, Sindi, 86705 Tori vald.

Muude liigiti kogutavate jäätmete mahuteid tuleb tühjendada vastavalt vajadusele, vältides nende ületäitumist. Paberi- ja kartongijäätmete kogumine ja üleandmine on kohustuslik kortermajades ning äri-, tootmis- teenindus- ja ühiskondlike hoonete kinnistutel, mis asuvad tiheasustusalal ja kompaktse hoonestusega alal.

Juhul, kui jäätmetete (segaolmejäätmete, biolagunevate köögi-ja sööklajäätmete, paberi ja kartongi ning pakendijäätmete) kogumismahuti on vaatamata nõuetekohasele tühjendamise sagedusele ületäitunud või levitab tugevat haisu või kui on suurenenud kahjurite tekke või ümbruskonna reostuse oht, tuleb kogumismahutit tühjendada sagedamini. Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete mahutitele pakub Eesti Keskkonnateenused AS spetsiaalseid biofiltriga mahuti kaasi.

Jäätmeveolepingu allkirjastamine on kohustuslik kõigil, kelle teenuslepingu eritingimustes kajastatu erineb kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirja miinimumnõuetest, kes kasutavad mahutite rentimise teenust või muid lisateenuseid, s.h ka lisajäätmete vedu.

Arved

Arved esitatakse teostatud teenuste eest, kui teenust on osutatud vähemalt 3,60 euro ulatuses. Väiksemad arved summeeritakse ja esitatakse koondarvena 3,60 summa täitumisel. Arved saadetakse iga kuu. Kvartaalse arveperioodi soovi korral tuleb sellest jäätmevedajale teada anda. Kui jäätmete veopäeval jäätmeid vedajale üle ei anta või kui jäätmete mahutis on selle kogumiseks ja äravedamiseks mittevastavad jäätmed või jäätmemahuti pole paigutatud nõuetele vastavalt, on vedajal õigus jäätmevaldajale esitada tühisõidu arve (v.a juhul, kui tegemist on jäätmevaldajast sõltumatu takistusega, näiteks läbimatud teeolud vms). Neist takistustest palume vedajat ette teavitada. Jäätmevedajal on õigus peatada teenuse osutamine jäätmevaldajale juhul, kui osutatud teenuste eest esitatud arved on vähemalt kolme kuu eest tasumata.

Veograafik ja jäätmemahuti

Teenuslepingu eritingimustes on märgitud veograafik ja esimene jäätmete veopäev - palume tagada jäätmemahutile ligipääs graafikujärgsel veopäeval. Eesti Keskkonnateenused AS veab kõikidelt jäätmevaldajatelt jäätmeid regulaarselt (graafiku alusel), kuid vajadusel on võimalik tellida ka lisavedu. Kehtivate õigusaktide kohaselt on kõik jäätmevaldajad kohustatud omama jäätmemahutit. Jäätmete kogumiseks kasutatava jäätmemahuti puudumise korral saab sobiva mahuti rentida või osta Eesti Keskkonnateenused AS-lt. Palume meid kirjalikult teavitada jäätmete kogumiseks kasutatava jäätmemahuti puudumisest, ostu või vahetuse soovist. Korraldatud jäätmeveo teenuse osutamise alguses ajavahemikul 24.11.2022 kuni 30.11.2022 veab Eesti Keskkonnateenused AS oma klientidele jäätmemahutid ilma transporditasu võtmata. Kogumismahutile esitatavate nõuetega on võimalik tutvuda vedaja kodulehel www.keskkonnateenused.ee või klienditeeninduses aadressil Musta tee 9, Viljandi.

Jäätmemahuti tuleb märgistada kogutava jäätmeliigi nimetusega ja mahuti omaniku/kasutaja lepingujärgse mahuti paiknemise aadressiga. Märgistus peab olema autojuhile nähtav. Eesti Keskkonnateenused AS kontorist on võimalik osta vastavalt jäätmeliigile vastavaid kleebiseid. Kleebise muretsemine ei ole kohustuslik, jäätmeliigi ja kinnistu aadressi saab ka veekindla markeriga konteinerile märkida.

Lisateenused

Jäätmeveo teenusega seotud lisateenused lepitakse kokku teenuslepingu eritingimustes ja teenust osutatakse vastavalt kehtivale lisateenuste hinnakirjale. Lisateenuseid osutatakse ainult allkirjastatud lepingu alusel. Pakendijäätmete kogumine on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud teenus, mida jäätmevedaja osutab jäätmevaldajatele, kes antud teenust soovivad. Biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete üleandmine on jäätmevaldajale vabatahtlik. Vedu toimub tellimuse alusel kindlal perioodil aastas, ajavahemikul 1. aprill kuni 30. november (algab 2023. aastal). Suurjäätmete üleandmine on jäätmevaldajale vabatahtlik. Vedu toimub tellimuse alusel. Tekstiilijäätmete üleandmine on jäätmevaldajale vabatahtlik. Vedu toimub tellimuse alusel.

Jäätmeveost vabastus

Jäätmevaldaja võib taotleda kohalikult omavalitsuselt teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamist, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. Otsus jõustub omavalitsusepoolse kirjaliku korralduse väljastamisel, millest teavitatakse üheaegselt nii jäätmevaldajat kui ka vedajat. Vedajal on õigus jäätmevedu peatada üksnes omavalitsusepoolse korralduse alusel. Täiendavat lisainformatsiooni saab küsida kirjutades e-posti aadressile viljandi@keskkonnateenused.ee, helistades 435 5025 või lugeda kodulehelt www.keskkonnateenused.ee ("korraldatud jäätmevedu"). Korduma kippuvatele küsimustele saab vastuseid leida kodulehelt: Korduma kippuvad küsimused.

Eesti Keskkonnateenused AS klienditeenindus asub aadressil Musta tee 9 Viljandi, avatud reedeti kell 9.00-17.00.

Jäätmed, mida ei saa korraldatud jäätmeveo raames üle anda

Ehitusjäätmed. Ehitus- ja lammutusjäätmed on jäätmed, mis tekivad ehitiste rajamisel, lammutamisel või renoveerimisel ja mida ehitusobjektil tööde tegemiseks ei kasutata, nt puit, metall, betoon, tellis, ehituskivi, klaas, väljaveetav pinnas, asbesti sisaldav ehitusmaterjal. Neid jäätmeid ei ole võimalik korraldatud jäätmeveo raames jäätmevedajale üle anda! Ehitus- ja lammutusjäätmed tuleb üle anda nende vedamiseks, kõrvaldamiseks või taaskasutamiseks üksnes vastavat luba omavale jäätmevedajale või viia lähimasse prügilasse. Ohtlike ehitusjäätmete (nt eterniit) üleandmisel peab lisaks jäätmeloale kontrollima ka ohtlike jäätmete käitluslitsentsi olemasolu. Ehitus- ja lammutusjäätmete vastuvõtt on toimub nt Paikre sorteerimisjaamas (Raba tn 39, Pärnu) ja Paikre prügilas (Põlendmaa, Paikuse osavald) ning see on tasuline teenus.

Ohtlikud jäätmed. Ohtlikud jäätmed on patareid ja akud, vana õli ja õli sisaldavad jäätmed, päevavalgustuslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed, vananenud ravimid, külmkapid, televiisorid ja monitorid, värvid, lakid, liimid ja lahustid, saastunud pinnas, asbesti sisaldavad materjalid (nt eterniitplaat), ohtlike ainetega reostunud taara ja materjalid (kaltsud, saepuru jms), kemikaalide jäägid ja nende pakendid (puhastusvahendid, fotokemikaalid, happed, alused jms), mürkkemikaalid (putuka- ja taimemürgid). Tori valla elanikud saavad ohtlikud jäätmed tasuta ära anda Paikre sorteerimisjaama või Paikre prügilasse. Üks kord aastas korraldatakse vallas ohtlike jäätmete kogumise ring.

Elektroonikajäätmed on kõikvõimalikud elektrivoolu tarbivate seadmete jäätmed. Nendeks on näiteks pesumasin, boiler, teler, telefon, triikraud, röster, veekeetja, kohvimasin, külmkapp, tolmuimeja, arvuti, printer, pardel, mikrolainahi, elektripliit jne. Kasutuskõlbmatud elektroonikaseadmed saab tasuta ära anda Paikre prügilas ja sorteerimisjaamas.

Vanarehvid. Nüüdsest on võimalik Tori valla kodanikel viia oma sõiduauto vanarehvid Paikre jäätmejaama (Raba 39, Pärnu). Ühelt eraisikult võetakse tasuta vastu kaheksa rehvi aastas.

 

Jäätmete liigiti kogumise juhend

Kuhuviia.ee