Tori Vallavalitsus maksab ühekordset toetust puudega lapsele

Ühekordset toetust puudega lapsele makstakse lapse seadusliku esindaja avalduse alusel lapse puudest tuleneva erivajadusega seotus lisakulude kompenseerimiseks. Puudega lapseks loetakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel kuni 16-aastast sügava, raske või keskmise puude raskusastmega isikut, kelle vanus toetuse taotlusperioodi lõpu seisuga vastab puudega lapse definitsioonile. Toetust saava lapse registrijärgne elukoht peab toetuse väljamaksmise aasta 1. detsembri seisuga olema Tori vald. Toetuse taotlemise periood on toetuse väljamaksmise aasta 1. november kuni 15. detsember. Toetus makstakse välja kahe nädala jooksul pärast taotlusperioodi lõppu taotluses märgitud tingimustel. Ühekordse toetuse suurus puudega lapsele on 50 eurot. Taotluse blankett on kättesaadav valla kodulehelt https://www.torivald.ee/asjaajamisjuhised-ja-blanketid. Taotlused saata e-posti aadressile tori@torivald.ee või krislyn.maisalu@torivald.ee. Paberkandjal taotlusi võtavad vastu piirkondlikud sotsiaaltöötajad või lastekaitsetöötajad.

Küsimuste korral võib pöörduda lastekaitsenõunik Liina Lelov-Aasmaa poole telefonidel 5368 2558 ja 442 0729 või e-posti aadressil liina.lelovaasmaa@torivald.ee