Vallavalitsus analüüsib Sauga ja Sindi piirkonna koolivõrku

Tori Vallavalitsus soovib välja selgitada Tammistesse algkooli hoone ehitamise vajaduse, selgitada välja Sauga põhikooli jaoks parima võimaliku asukoha ning analüüsida Sindi linna haridusvõrku. Tellitud analüüs valmib novembri alguseks ning tulemustele tuginedes on võimalik volikogul kujundada lähtesuunad otsuste vastuvõtmiseks ja edasiste tegevuste planeerimiseks.  

Tellitud analüüsi lähteülesanne:

Valla neljas koolis omandas eelmise kevade seisuga põhiharidust 790 last ja Sindi Gümnaasiumis gümnaasiumiharidust 39 last. Valla koolides õppis kokku 86 teise kohaliku omavalitsuse last, neist 16 gümnaasiumis. Väljaspool Tori valda õppis kevadel põhikooli osas 502 last ja gümnaasiumis 192 last. Sauga aleviku piirkonna lastest käisid umbes pooled Pärnu linna üldhariduskoolides. Viimaste aastate jooksul on Tori valla koolides õpilaste arv kasvanud ligi 25% Perioodil 2013-2018 suurenes õpilaste arv kõikides valla koolides, neist Sauga põhikoolis tervelt 70%, mis on oluliselt suurendanud survet koolihoonele.

Tammiste küla paikneb vahetult Pärnu linna sissesõidul ja selle elanikkond on viimaste aastate jooksul märkimisväärselt kasvanud. Enam kui 90% valla lastest käis eelmise kevade seisuga lasteaias Tori vallas, mõnevõrra madalam oli Tammiste küla laste osakaal oma valla lasteaias. Väljaspool valda tarbitakse peamiselt Pärnu linna munitsipaallasteaedade teenust. Praktiliselt kõik Tammiste küla lapsed omandavad üldharidust Pärnu linnas, mitte Tori valla üldhariduskoolides, Sauga Põhikoolis või Sindi Gümnaasiumis. Perspektiivis tuleb otsustada, kas Tammiste külla on otstarbekas luua algkool, mis tagaks lastele võimaluse õppida oma valla piirkonna koolis.

Sauga kooli hoone ei vasta kaasaegse koolikeskkonna nõuetele, puudub võimla, koolisöökla, piisav arv klassiruume ning vajalikud olmeruumid. Algselt on Sauga kool ehitatud 120 õpilase jaoks. Põhikooli asukoht jääb kaugele Sauga aleviku keskusest ehk kogukonna südamest, samuti ei asu koolihoone elanike tavapärasel liikumistrajektooril. Tuleb otsustada, kas õpilaskohti luuakse juurde praegusesse Sauga koolimaja hoonesse ja see rekonstrueeritakse ning kaasajastatakse või ehitatakse uus koolihoone strateegilisemalt paremasse asukohta.

Suur osa Sindi linna ja lähiümbruse lastest eelistab õppida Paikuse või Pärnu linna koolides. Gümnaasiumiharidust omandatakse peamiselt vallast väljas Pärnu linnas asuvates munitsipaalkoolides, Koidula riigigümnaasiumis ja erakoolides. Sindi Gümnaasiumi 39 õpilasest 16 oli väljaspoolt Tori valda, neist 13 Pärnu linnast. 

Hetkel on avatud internetikeskkonnas uuring, selgitamaks välja Tammiste piirkonna (Tammiste, Kiisa, Vainu, Pulli, Rütavere ja Urge külad) ja Tammiste Lasteaia lapsevanemate seisukoha Tammiste külla uue algkooli rajamise kohta. Veebipõhisele ankeedile saab vastata 26. augustist kuni 8. septembrini. Uuringu tulemused avalikustatakse valla kodulehel ning hariduskomisjonis ja volikogus.

Uuringule saab vastata siin!