Terviseedendamise info

Eesti rahvatervise seadus defineerib tervise edendamist kui inimese tervist väärtustava ja soodustava käitumise ja elulaadi kujundamist ning tervist toetava elukeskkonna sihipärast arendamist.

Tervise edendamine on protsess, mis võimaldab inimestel suurendada kontrolli oma tervise üle ning tugevdada seeläbi oma tervist.

Tervise edendamise vahendid on:

 • tervisekasvatus ja terviseõpetus haridusprogrammide osana;
 • terviseteabe levitamine ja tervislike eluviiside motiveerimine;
 • tervistavate teenuste arendamine;
 • eluviisi mõjutamine ja käitumisriski vähendamine;
 • tervist soodustava elukeskkonna kujundamine.

Pärnumaal on mitmete sidusrühmade koostööna valminud strateegiline terviseedendamise arengudokument Pärnumaa tervise- ja heaoluprofiil, mille üldeesmärk on maakonna elanike tervena elatud eluea pikenemine enneaegse suremuse ja haigestumise vähendamise kaudu.

Tervise- ja heaoluprofiil on suunatud kõigile omavalitsustele ja maakonna elanikele, erinevate valdkondade spetsialistidele, otsustajatele ja poliitikutele terviseteadlikkuse suurendamiseks ja tervisemõjurite paremaks mõistmiseks.

Profiil on ka tervise edendamise ja vigastuste ennetamise tegevuskava koostamise alus. Tegevuskavas püstitatakse konkreetsed eesmärgid tervisetulemite parandamiseks ja vigastuste ennetamiseks.

Pärnumaakonna tervise- ja heaoluprofiili tegevuskava prioriteetsed suunad on:

 • vaimse tervise väärtustamine ja ennetustöö;
 • tervena elatud eluaastate kasv - liikumisharrastuse vajalikkuse teadvustamine ja hoiakute kujundamine;
 • kohalik tervislik toit ja lühike tarneahel väiketootjatelt tarbijateni;
 • tervisedendus ettevõtetes - Tervist Edendavate Töökohtade (TET) võrgustiku laiendamine.

Tori valla eesmärgid tervisedenduses vastavalt Tori valla arengukavale 2018- 2030 on:

 • kvaliteetne tervishoiuteenus mõjutab positiivselt elanike tervist ja eluiga;
 • mitmekesised võimalused vaba aja veetmiseks ja sportimiseks;
 • meditsiiniteenus võimalikult hästi kättesaadav;
 • piirkonnas pakutakse piisavalt perearsti-, pereõe- ja apteegiteenuseid;
 • terviseteadlik elanikkond:
 • vaimse tervise abi on kättesaadav.

Tervisedenduse lisainfot leiab Tervise Arengu Instituudi tervisedenduse veebilehelt https://www.terviseinfo.ee/et/.

Koostamisel on uus rahvastiku tervise arengukava 2020-2030 https://www.sm.ee/et/rahvastiku-tervise-arengukava-2020-2030

Kui soovid kaasa rääkida, milline võiks ja peaks olema Tori valla tervisedendus, võta ühendust:

Kairi Gustavson

Rahvatervisespetsialist

+3725 218455

Kairi.gustavson@torivald.ee