Teedevõrk Tori vallas

Tori vallas on era-, metsa- ja kohalikke teid ning tänavaid kokku 577 km. Neist avalikus kasutuses on ligikaudu 300 km, kruusakattega on 225 km ja mustkattega 75 km avalikke teid ja tänavaid. Teede ja tänavate seisukord on piirkonniti erinev, kuid üldine teede seisund on rahuldav. Regulaarse hoolduse kõrval toimub ka kruusateede ja tänavate tolmuvaba katte ehitus ning olemasolevate katete uuendamine ja remont. Hetkel on kehtiv endise Tori valla teehoiukava aastateks 2017-2021.Teede seisundi analüüs on olemas ka endise Are valla teede kohta.