Täiendkoolitused

Täienduskoolitus on koolitus, mis ei ole tasemeõpe, kuid mille õppetegevus toimub väljundipõhise õppekava alusel ning on eesmärgistatud ja organiseeritud. Õppekavaga lepitakse kokku, millised teadmised, oskused või hoiakud õppija õppimise käigus omandab.
 
Lühikesi õppekavata infopäevi ja seminare täiskasvanute koolituse seaduse mõistes täienduskoolituseks ei loeta.
 
Tasuta koolitused täiskasvanutele
Tööväliseks enesetäiendamiseks mõeldud täienduskoolitusel saad õppida just seda, mille vastu huvi tunned, seeläbi end arendada ja eluks vajalikke teadmisi ja oskusi omandada. Sellist koolitust käsitletakse vabaharidusliku koolitusena ning selle läbimine ei anna enamasti kvalifikatsiooni.
 
Populaarsemad kursused on kunsti- ja kultuurikursused, keelekursused ja majandus- ning arvutiõppe kursused.
 
Tasuta koolitused toimuvad kutseõppeasutustes ja kutseõpet pakkuvates rakenduskõrgkoolides. Koolitustele on oodatud täiskasvanud, kellel pole erialast haridust või puudub keskharidus. Tasuta kursused võimaldavad üle 50-aastastel uuendada ning täiendada oma teadmisi, oskusi ja hoiakuid. Eelkõige on tasuta kursustele oodatud madalama haridustasemega või aegunud kvalifikatsiooniga õppijad.
 
 
 
 
Ringid ja huvitegevus Tori vallas
 
Rohkem infot õppimisvõimalustest täiskasvanuna: