Lastekaitse

TEATA ABIVAJAVAST LAPSEST

Lastekaitsega tegelevad ametnikud Tori vallas:

Lastekaitsenõunik

Liina Lelov-Aasmaa

telefon: 5368 2558

e-post: liina.lelovaasmaa@torivald.ee

 

Lastekaitsespetsialistid

Geiu Vahtra

telefon: 5331 4949

e-post: geiu.vahtra@torivald.ee

 

Gerlin Kõre

telefon: 5309 3130

e-post: gerlin.kore@torivald.ee

 

Natalja Zadunaiskaja-Kiviselg

telefon: 5191 4590

e-post: natalja.zadunaiskaja-kiviselg@torivald.ee

 
Krista Palk
telefon: 5360 0396
 
 

Igaühel on kohustus lastekaitseseadusest tulenevalt teatada hädaohus olevast või abivajavast lapsest!

ABIVAJAVAST LAPSEST teata vallavalitsusele, võimalusel otse lastekaitsenõunikule või LASTEABITELEFONIL 116 111 (24 h).

HÄDAOHUS OLEVAST LAPSEST teata politsei lühinumbril 112 ja valla- või linnavalitsusele.

2016. aastal jõustus uus lastekaitseseadus, mille eesmärk on lapse õiguste ja heaolu igakülgne arendamine. Lastekaitseseadusega loodi Sotsiaalkindlustusameti juurde üksus, kes toetab kohalikke omavalitsusi arengutegevustes ja üksikjuhtumite lahendamisel.

Kohalik omavalitsus korraldab lastekaitset kohalikul tasandil ja loob vajalikud tingimused laste õiguste ja heaolu tagamiseks.

Lapse abivajadust hinnatakse juhtumipõhiselt ja lähtudes lastekaitseseadusest (§ 28 lg 2).

Esmane vastutus lapse õiguste ja heaolu tagamise eest on lapsevanemal või last kasvataval isikul.

Abivajavate laste hulka kuuluvad ka hädaohus olevad lapsed. Kuna neid mõisteid seaduses eristatakse, on need eraldi välja toodud ka siin. Oluline on aga rõhutada, et märkamist ja abi ei vaja mitte üksnes hädaohus olev laps, vaid ka muu abivajadusega laps. Abivajava lapse puhul ei ole tagatud tema turvatunne, areng ja heaolu. Lapse abivajadus võib tuleneda tema võimalikust väärkohtlemisest (sh vägivallast ja hooletusse jätmisest), aga ka tema sotsiaalsest või hariduslikust erivajadusest, pere toimetulekuraskustest jne.

Abivajava lapse näide:

  • Laps elab üksi
  • Laps vajab erispetsialisti abi, aga vanem ei tunnista seda, ei oska abi küsida, vms
  • Laps ei täida koolikohustust
  • Laps jooksis kodust ära
  • Laps pani toime süüteo

Hädaohus oleva lapse puhul vajab kaitset tema elu ja tervis. Hädaoht lapse elule ja tervisele võib tuleneda nii välisest keskkonnast, teiste tegevusest kui ka lapse enda käitumisest. Hädaohu korral on lapse abivajadus niivõrd akuutne, et nõuab viivitamatut sekkumist, et ohtu ära hoida või lõpetada. Ohu tõrjumiseks võib olla vajalik lapse kiire toimetamine turvalistesse tingimustesse. Kui lapse on hädaohtu seadnud tema pere ja ühelgi muul moel ei ole võimalik ohtu tõrjuda, võib olla põhjendatud lapse eraldamine perekonnast. Lapse vastu suunatud süüteo toimepanemise kahtlus (sh füüsiline või seksuaalne vägivald; elu ja tervist ohustav hooletusse jätmine; jne) on kriminaalvõi väärteomenetluse algatamise aluseks.

Hädaohus oleva lapse näide:

  • Laps on vägivalla ohver
  • Laps on tõsiselt haige
  • Laps üritas enesetappu
  • Laps on tugevas alatoitumuses
  • Laps pani toime süüteo

Lastekaitse teenused

Asendushooldus – on sotsiaalteenus, mille eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu või õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

Järelhooldusteenus – on sotsiaalteenus, mille eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine.

Tugiisikuteenus lapsele – teenuse sisuks on lapse abistamine jõustamise ja juhendamise kaudu tema kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel või toimetulekul raske olukorraga.

Lapsehoiuteenus – on sotsiaalteenus, mille eesmärk  on toetada last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist, või vähendada lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust. 

Rahaliste vahendite võimaldamine raske- ja sügava puudega lastele

1) lapsehoiuteenus;

 2) tugiisikuteenus;

 3) transporditeenus;

 4) muud teenused, mis aitavad vähendada raske või sügava puudega lapse perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi.

 

Kasulikku:

Lastekaitseseadus

Lasteabi

Sotsiaalkindlustusamet 

Abivajavast lapsest teavitamise ja andmekaitse juhend 

Soovitused lapsevanemale lähedase vangistuse puhul

Kuidas kaitsta last seksuaalkurjategijate eest

Fotode avaldamine internetis: abimaterjal lapsevanemale

Tasuta veebiajakiri Märka Last

Lastemajateenus

Riiklik perelepitusteenus 

Vanemlusprogramm „Imelised aastad"   

Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskus