Kohaliku omavalitsuse eriplaneering tuulepargi rajamiseks Kildemaa küla piirkonda

27.01.21

Tori Vallavalitsus teatab, et Tori Vallavolikogu 19.08.2020 otsusega nr 252 algatati Tori vallas tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks kohaliku omavalitsuse eriplaneering ning planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine koos vajalike uuringute läbiviimisega.  Algatamisel teadaolev planeeringuala on ligikaudu 38 km2 suurune ja paikneb osaliselt Kildemaa, Võlli, Taali ja Rütavere külade territooriumil.

Kõigist kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus koostatud dokumentidest ja avalikest aruteludest teavitatakse valla kodulehel, valla ajalehes ja maakonnalehes ning planeeringualale jäävate kinnistute omanikke e-kirja või kirja teel.

Volikogu otsus

Asendiplaan

Kohaliku omavalitsuse tuuleenergeetika eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek

18.10.21

Tori Vallavolikogu algatas 19.08.2020 otsusega nr 252 kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamise ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise. Eriplaneeringu ala jääb Kildemaa, Urumarja, Taali, Randivälja ja Võlli külade territooriumitele. Eriplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja sobiv ala elektrituulikute pargi rajamiseks Tori vallas määratud planeeringualal ning määrata tuulikupargi kommunikatsioonidele sobiv paigutus.

Pärnu Linnavolikogu algatas 18.06.2020 otsusega nr 51 kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamise ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise. Eriplaneeringu ala jääb Põlendmaa ja Seljametsa külade territooriumile. Eriplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja sobiv ala elektrituulikute pargi rajamiseks.

Nimetatud eriplaneeringute alad on üksteisega külgnevad mistõttu koostatakse planeeringulahendus ja keskkonnamõju strateegiline hindamine neile ühiselt. Eriplaneeringuid koostatakse õiguslikult mõlemas omavalitsuses eraldi, kuid praktiliselt ühildatakse tegevusi võimalikult palju.

Kahe omavalitsuse territooriumile jäävale planeeringualale tuulepargi planeerimise eesmärk on toota elektrituulikute abil taastuvenergiat. Tuulepargi jaoks vajaliku ala suurus on ~800 ha ja soovitakse, et tuulepark koosneks kuni 12-st kuni 290 m kõrgustest tuulegeneraatoritest, tuuleparki teenindavatest teedest, pargisisesest elektrivõrgust ja alajaama(de)st. Tuuliku kaugus lähimast elamust on võimalusel alates 1 km või müranormi piirides, v.a kui tuulik asub lähemal kui 1 km omaniku nõusolekul. Planeeritav tuulepark võib koosneda mitmest eraldiseisvast elektri¬tuulikute grupist (tuulepargist) samal eelvaliku alal, millel on eraldi liitumispunkt, elektri-ja sidevõrk ning vajadusel ka juurdepääsuteede võrk. Tuulepargi liitumine toimub 110 kV alajaama. Tuulepargi alajaama ja elektrivõrguga liitumispunkti vahelise õhuliini pikkus võib olla kuni 15 km.

 

Eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek toimus 12.07.2021–09.09.2021.

Pärnu linna ja Tori valla eriplaneeringute lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

Avaliku väljapaneku ajal esitatud arvamuste ja ettepanekute koondtabel

Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 19.10.2021 Paikuse osavallakeskuse I korruse saalis, kell 15.00 – 17.00 (Pärnade pst 11, 86602 Paikuse alev, Pärnu linn).