Kohaliku omavalitsuse eriplaneering tuulepargi rajamiseks Kildemaa küla piirkonda

Algatamine

Tori Vallavalitsus teatab, et Tori Vallavolikogu 19.08.2020 otsusega nr 252 algatati Tori vallas tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks kohaliku omavalitsuse eriplaneering ning planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine koos vajalike uuringute läbiviimisega.  Algatamisel teadaolev planeeringuala on ligikaudu 38 km2 suurune ja paikneb osaliselt Kildemaa, Võlli, Taali ja Rütavere külade territooriumil.

Kõigist kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus koostatud dokumentidest ja avalikest aruteludest teavitatakse valla kodulehel, valla ajalehes ja maakonnalehes ning planeeringualale jäävate kinnistute omanikke e-kirja või kirja teel.

Volikogu otsus

Asendiplaan

Asukoha eelvaliku lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

Pärnu linna ja Tori valla eriplaneeringute asukoha eelvaliku lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

Eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek toimus 12.07.2021–09.09.2021. Avaliku väljapaneku ajal ning sellele järgnenud täiendavate ettepanekute küsimisel laekunud ettepanekute ja arvamuste koondtabel on esitatud dokumendi lõpus.

 

Asukoha eelvaliku otsuse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruande eelnõu

Pärnu linna Tori valla eriplaneeringute asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande avalik väljapanek toimus 24.11.2022- 15.01.2023.

Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 21.02.2023 kell 15.30 Pärnu Linnavalitsuses (Suur-Sepa 16, Pärnu linn).

Planeeringu seletuskiri

Planeeringu joonis

KSH aruanne

Tori Vallavolikogu otsuse eelnõu

Arvamused

Kooskõlastused 

Avaliku arutelu protokoll

Asukoha eelvaliku otsuse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruande vastuvõtmine

Tori Vallavolikogu 20.04.2023 otsusega nr 157 võeti vastu kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsus ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruanne.