Haridusasutuste hoolekogud

Üldhariduskoolid

Põhikooli-  ja gümnaasiumiseaduse § 73 kohaselt on hoolekogu alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Hoolekogusse kuuluvad kooli pidaja, õppenõukogu, õpilasesinduse, vanemate, vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad, kusjuures vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust.

Tori vallas juhinduvad koolide hoolekogud oma töös põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ning Tori Vallavolikogu 16.05.2019 määrusest nr 72 „Munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise alused ja töökord".

 

Kuidas hoolekogu töötab

Hoolekogu töövormiks on koosolek. Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt kord nelja kuu jooksul . Koosolekut juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees. Koosoleku päevakorra, asjakohased materjalid ja nende ettevalmistamise ning tutvustamise korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees. Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid. Hoolekogu koosolekutest võtab osa ka kooli direktor. Hoolekogu võib vajadusel oma töösse kaasata eksperte, moodustada komisjone või töörühmi. Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Hoolekogu koosolekute protokollid koos muude hoolekogu tööd puudutavate dokumentidega säilitatakse vastavalt kooli asjaajamise alustele.

Hoolekogu otsused on avalikud (kui õigusaktides ei ole teisti sätestatud, nt isikuandmed, eraelu puutumatust kahjustav teave jms) ja need tuleb teha lastevanematele kättesaadavaks.

 

Kasulikud ja vajalikud materjalid

 1. Eetikaveeb. Hea kooli käsiraamat: Hea hoolekogu ühendab. Tartu Ülikool.
 2. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus
 3. Munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise alused ja töökord (Tori Vallavolikogu16.05.2019 määrus nr 72) 
 4. Tervisekaitsenõuded koolidele 
 5. Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis 
 6. Põhikooli riiklik õppekava 
 7. Igal koolil on põhimäärus ja arengukava mille on kehtestanud Tori vallavolikogu, põhimäärused ja arengukavad on leitavad https://www.torivald.ee/koolid
 8. Koolielu reguleerivad dokumendid: kooli kodukord, sisehindamise kord, üldtööplaan, õppekava jms leiab kooli kodulehelt. Kodulehed on leitavad https://www.torivald.ee/koolid

 

Koolieelsed lasteasutused

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 kohaselt on hoolekogu ülesandeks jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja. Hoolekogu pädevus, hoolekogu liikmete valimise kord ja volituste kestus on sätestatud koolieelse lasteasutuse seaduses ja lasteaedade põhimäärustes. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

Hoolekogu osaleb lasteaia arengukava väljatöötamisel, annab arvamuse lasteaia õppekava kohta, kinnitab lasteaia kodukorra ja lasteaia pedagoogi vaba ametikoha täitmise konkursi läbiviimise korra, kooskõlastab lasteaia sisehindamise aruande, otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse, samuti teeb ettepaneku lasteaia lahtiolekuaegade kohta. teeb vallavalitsusele lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral ettepaneku rühmas laste arvu suurendamiseks

 

Kasulikud ja vajalikud materjalid

 1. Eetikaveeb. Hea kooli käsiraamat: Hea hoolekogu ühendab. Tartu Ülikool
 2. Koolieelse lasteasutuse seadus 
 3. Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava
 4. Koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseis 
 5. Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale
 6. Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis 
 7. Lasteaedade põhimäärused ja arengukavad https://www.torivald.ee/lasteaiad
 8. Lasteaiaelu reguleerivad dokumendid: kodukord, õppekava jm on leitav lasteaia kodulehelt. Lasteaedade kodulehed leiad siit https://www.torivald.ee/lasteaiad

 

Huvikool

Muusikakooli hoolekogu on muusikakooli juures tegutsev organ, kelle ülesanne on suunata muusikakooli tegevust ning teha ettepanekuid direktorile ja vallavalitsusele muusikakooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.

Hoolekogusse kuuluvad kooli pidaja esindaja, vastavalt õppenõukogu otsusele vähemalt 2 õppe- ja kasvatustegevusega seotud muusikakooli töötajate esindajat (välja arvatud direktor), lastevanemate üldkoosoleku otsusel vähemalt 2 lapsevanemate esindajat, õpilasomavalitsuse olemasolul selle esindaja, muusikakooli toetavate organisatsioonide esindajad ja teised isikud. Hoolekogu koosseisu kinnitab vallavalitsus. Hoolekogu koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees.

Hoolekogu ülesanded, hoolekogu moodustamine ja töökord on täpsemalt lahti kirjutatud muusikakooli põhimääruses. Hoolekogu koosolekud peavad toimuma vähemalt üks kord poolaastas.