Ehitisregistri korrastamine

Hajaasustuses olevate talumajade omanikud!

 

Palun kontrollige, kas Teile kuuluvad hooned on ehitisregistrisse kantud. Ehitiste kannet ehitisregistris saab kontrollida veebilehelt www.ehr.ee.

Juhul, kui olete avastanud, et Teie hooned ei ole ehitisregistrisse kantud, või kui Teil puudub võimalus seda ehitisregistrist kontrollida, palun võtke ühendust valla ehitusnõuniku või ehitusspetsialistidega.

Tori vallas on umbes 80 hajaasustuses asuvat majapidamist, mis on vanad talukohad ja mille hooneid ei ole ehitisregistrisse kantud. Ehitisregistris mittekajastumine ei tähendada alati, et hoone on ehitatud ebaseaduslikult. Vanade talumajade omanikel ei pruukinudki olla kohustust elamut varasemalt tegutsenud hooneregistris arvele võtta. Seega tuleb üles leida vanad projektid, ehitusload, inventariseerimise aktid, riikliku vastuvõtukomisjoni aktid, maa tagastamise või erastamise dokumendid vms, mis tõendaks hoone seaduslikkust. Vajadusel saab vallavalitsusest ka abi arhiivist dokumentide väljanõudmisel. Kui on olemas omandidokumendid, kuid puuduvad hoonete joonised, siis tuleb hooned mõõdistada. Mõõdistuse saab tellida spetsialistilt, aga selle võib ka ise teha.

1. jaanuariks 2020 tuleb korrastada riiklik ehitisregister, kuhu peavad olema kantud kõik üle 20 m2 ehitisealuse pinnaga hooned.

Vastuvõtuajad Sauga teenuskeskuses teisipäeviti kell 13.00-16.30 ja neljapäeviti kell 9.00-12.00.

Ehitusnõunik Merike Raudsepp, tel 5556 0275, e-post merike.raudsepp@torivald.ee

Ehitusspetsialist Mairis Karus, tel 5551 0654, e-post mairis.karus@torivald.ee

Ehitusspetsialist Kristina Lüüdik, tel 442 0718, e-post kristina.luudik@torivald.ee

 

 

Ehitisregistri kommentaar seoses andmete korrastamise nõudega 1. jaanuariks 2020

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitisregistritalitus
 
Meiega on ühendust võtnud kodanikud, kes on saanud kirju või lugenud artikleid, mis räägivad riiklikest trahvidest, mis ähvardavad inimesi, kui neile kuuluvate ehitiste andmed ei ole ehitisregistris korrastatud 1. jaanuariks 2020 või on selleks tähtajaks puudu ehitise kasutusluba. 
Kahjuks on vähemalt osa neist kirjutistest otseselt eksitavad ja suunatud ainult oma teenuse müümisele. Paika peab see, et „Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse" §26 järgi korrastatakse ehitisregistri andmed 2020. aasta 1. jaanuariks. §26 sätestab ka, et korrastamise käigus kantakse ehitisregistrisse sinna seni kandmata hooned, nende ehitisealune pind ja koordinaadid.
Väidetav 500-eurone trahv (mõnikord esitatud viitega riigilõivuseadusele) selle eest, et andmed ei ole ehitisregistrisse kantud, ei toetu ühelegi riiklikule haldusaktile. Riigilõivuseaduse § 3316 kohaselt võetakse enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise registrisse kandmise eest riigilõivu 500 eurot (ehitusseadustik jõustus 2015. aasta 1. juulil). Juhime tähelepanu, et see riigilõiv kohaldub ainult ebaseaduslikele ehitistele. Ehitise andmete puudumine ehitisregistrist ei tähenda tingimata, et ehitis on ebaseaduslik. Ebaseaduslik on ehitis, mis ehitati ilma ehitusloata olukorras, kus loa olemasolu on nõutav (tasub tähele panna, et näiteks enne 1995. aasta 22. juulit valdavalt seda nõuet ei eksisteerinud).
Ei pea paika ka väide, et riik nõuab kõigile hoonetele kasutuslube alates 1. jaanuarist 2020. Kasutusloa vajadus on sätestatud ehitusseadustikus, 1. jaanuarist 2020 kasutuslubade käsitlemise kord ei muutu. 
Ehitisregistri korrektsed andmed on hädavajalikud näiteks hoonete ohutuse hindamiseks ja selleks, et langetada õigeid otsuseid kütte-, vee- või kanalisatsioonitrasside rajamisel või prügiveo korraldamisel. Ka selleks, et kiirendada ehitustegevust ja vähendada sellest tulenevat ebamugavust (nagu pikalt suletud teed või lõhutud taristu). Niisamuti hoonete ostu-müügi tehingutes informatsiooni kogumiseks. Seetõttu on andmete korrastamine registris väga oodatud. Kuid riik ei ole andmete korrektsuse nõude tagamiseks ette näinud rahalisi sanktsioone.