Väikehanked

 

 • Tori Vallavalitsus kutsub osalema väikehankes „Sindi Gümnaasiumi võimla suure saali sanitaarremont." pakkumuse esitamisega.

  Töö mahud ja nõuded on kirjeldatud Lisa 1_Tehniline kirjeldus  ja lepingutingimused Lisa 2_Töövõtulepingu projekt.

  Pakkumus palume saata Tori Vallavalitsusele e-posti aadressil tori@torivald.ee   hiljemalt 28. maiks  kell 11.00.

 • Tori Vallavalitsus kutsub osalema väikehankes „Tori valla Uuekalda tänava tänavavalgustuse ehitustööd" pakkumuse esitamisega. Pakkumus palume esitada pakkumusvormil (lisatud). Täiendav informatsioon ehitusprojektis, töökirjelduses ja töövõtulepingu projektis (lisatud).

  Pakkumuste esitamise tähtaeg 4. detsember 2018  tori@torivald.ee.

  Lisa: Töö kirjeldus
  Lisa: Töövõtuleping 
  Lisa: Pakkumusvorm 
  Lisa: Seletuskiri 
  Lisa: Elektrivarustuse skeem
  Lisa: Valgustuse skeem 
  Lisa: Jaotuskilbi JK skeem
  Lisa: Mastide vaated 
  Lisa: Asendiplaan 
  Lisa: Põhimaterjalid 
  Lisa: Elektrilevi TT
  Lisa: Valgusarvutus 
  Lisa: Megin M tooteleht 
   

 • Tori Vallavalitsus kutsub osalema väikehankes „Tori valla Selja kooli katuse renoveerimine" pakkumuse esitamisega. Pakkumus palume esitada koos tööde kululoendiga (lisatud). Täiendav informatsioon pakkumiskutses ja töövõtulepingu projektis (lisatud).

  Lisa: Pakkumiskutse 
  Lisa: Mahutabel 
  Lisa: Töövõtuleping

 • Tori Vallavalisus soovib hinnapakkumust geoloogilistele töödele teelõikudele: Lennujaama tee ja Sauga mõisa tee.

  Kirjeldatud ca 3,0 km pikkune teelõik teenindab Pärnu Lennujaama ja vajalik on selle teelõigu renoveerimine, kuna tegemist on teise riigikorra ajal rajatud teega, siis aluskihid teetammis on selgusetud. Katend osaliselt betoonplaadid ja mustkate.

  Hinnapakkumust soovime 9.11.2018. Palume märkida ka orienteeruv tööde teostamise aeg. Eduka pakkuja väljaselgitamise aluseks on tööde teostamise hind ja tööde teostamise aeg.

  Lisa: Kaart

 • Tori Vallavalitsus kutsub osalema väikehankes „Tori valla ajalehe trükkimisteenus" pakkumuse esitamisega Tori Valla Teataja trükkimise ja küljendamise teenuse osutamiseks.

  Pakkumus palume esitada vormil: Lisa_ Pakkumusvorm kus täidetakse kõik read vähemalt väärtusega 0 „null". Pakkuja peab omama vajalikke seadmeid teenuse osutamiseks.

  Pakkumus (Lisal _ Pakkumusvorm)  palume saata Tori Vallavalitsusele e-posti aadressil tori@torivald.ee  hiljemalt 1. novembriks 2018 kell 11.00.


  Lisa: Töövõtulepingu projekt
  Lisa: Pakkumusvorm
  Lisa: Pakkumiskutse 
   

 • Tori Vallavalitsus kutsub osalema väikehankes „Tori valla ohtlike jäätmete kogumisring" pakkumuse esitamisega elektroonikaseadmete ja ohtlike jäätmete äraveoks ning edasiseks käitlemiseks.

  Töö sisuks on teostada Tori valla elanikkonnalt elektroonikaseadmete ja ohtlike jäätmete kogumine, transport ja nõuetekohane lõppkäitlus selliselt, et maksimaalne keskkonnahoid oleks tagatud optimaalsete kuludega.

  Ohtlike jäätmete kogumisring toimuks detsembris 2018, täpsemad kuupäevad vastavalt osapoolte kokkuleppele.

  Pakkumus (Lisal _ Pakkumusvorm)  palume saata Tori Vallavalitsusele e-posti aadressil tori@torivald.ee  hiljemalt 26. oktoobriks 2018 kell 11.00.

  Pakkumuse teenuse täpsem kirjeldus ja tingimused toodud lisades.

  Lisa: Töövõtulepingu projekt

  Lisa: Pakkumusvorm

  Lisa: Pakkumiskutse 

 • Tori Vallavalitsus kutsub osalema väikehankel „OÜ Sindi Majavalitsus likvideerimisteenus" esitades hinnapakkumused hiljemalt 26.10.2018 kell 10:00 aadressil tori@torivald.ee . Teenuse kirjeldus ja käsunduslepingu projekt lisatud.

 • Lisa: Teenuse kirjeldus

  Lisa: Käsunduslepingu projekt
   

 • Tori Vallavalitsus kutsub osalema väikehankel „Kombiahju soetamine lasteaiale" esitades hinnapakkumused hiljemalt 9.10.2018 kell 10:00 aadressil tori@torivald.ee . Tingimused lisatud juhendis.

  Kontaktisik:

  Sindi Lasteaia majandusjuhataja:

  Liina Müür tel. 525 9627 majandus@sindilasteaed.ee

  Lisa: Juhend pakkujale 
   

 • Tori Vallavalitsus kutsub osalema väikehankel „Tori piirkonna vallaliinid"  (periood 12 kuud lepingu sõlmimisest).

  Pakkumused palume esitada tori@torivald.ee märksõnaga „Tori piirkonna vallaliinid"   hiljemalt 02.10.2018 kell 10.00.

  Pakkumus sisaldab:

  Teenuse kogumaksumust ühele kilomeetrile (pakkumuse vorm lisatud) arvestades hanke dokumendis ja selle lisades toodud tingimusi. Pakkuja poolt esitatud teenuse maksumus peab sisaldama kõiki kulutusi, mis on vajalikud teenuse osutamiseks koos kõikide maksude, lõivude, üldkulude ja kasumiga. Piletitulu jääb Vedajale kulude katteks.

  Kehtestatud piletihinnad on nähtavad:

  https://www.riigiteataja.ee/akt/426032015020

  Lisa: Juhend pakkujale 

  Lisa: Pakkumusvorm 
  Lisa: Sõitjateveo avaliku teenindamise leping 
  Lisa: Veosemahu aruanne 
   

 • Tori Vallavalitsus korraldab kordushanke „Tori valla Tammiste küla Tarekese tee ehitustööd koos tänavavalgustuse rajamisega" ning kutsub osalema pakkumuse esitamisega.

  Hanke tehnilised tingimused ja kululoendid lisatud failiga.

  Pakkumused palume esitada hiljemalt 28.09.2018 kell 11.00 aadressil tori@torivald.ee

  Kontaktisik: Taristunõunik Toomas Parm, toomas.parm@torivald.ee tel:520 6932

  Lisa: Tehniline kirjeldus 
  Lisa: Tarekese tee ehituse kululoend 
  Lisa: Tarekese tee tänavavalgustuse kulujaotus 
   

 • Tori vallavalitsus palun osaleda väikehankel „Tänavavalgustuse valgustuselementide soetamine ja paigaldus" hinnapakkumuse esitamisega.

  Hinnapakkumused esitada lisatud vormil hiljemalt 19.09.2018 kell 11.00 meilile tori@torivald.ee.


  Lisa: Valgustite hinnapakkumuse vorm
   

 • Tori Vallavalitsus palub osaleda väikehankes „Suigu seltsimaja ja Suigu lasteaia küttesüsteemide remont" esitades hinnapakkumuse hiljemalt 26.09.2018 kell 10.00 meiliaadressil tori@torivald.ee .

 • Pakkumuse esitamisel lähtuda  juhendist pakkujale ja planeeritavate tööde mahtudest Lisa 1 ja Lisa 2.

  Kontaktisik: majandusosakonna juhataja Jüri Puust; tel (+372) 518 3374: jyri.puust@torivald.ee

  Lisa: Juhend pakkujale
  Lisa 1: Suigu lasteaia tööde maht 
  Lisa 2: Suigu rahvamaja tööde maht 
   

 • Tori Vallavalitsus palub osaleda väikehankel pakkumuse esitamisega Sauga vallamaja koristusteenus (periood 12 kuud lepingu sõlmimisest):

  asukohaga Selja tee 1a, Sauga alevik.

  Pakkumused palume esitada tori@torivald.ee märksõnaga „Sauga vallamaja koristusteenuse pakkumus" hiljemalt 17.09.2018 kell 10.00.

  Pakkumus sisaldab:

  Teenuse kogumaksumust (pakkumuse vorm lisatud) arvestades hanke dokumendis ja selle lisades toodud tingimusi. Pakkuja poolt esitatud teenuse maksumus peab sisaldama kõiki kulutusi, mis on vajalikud teenuse osutamiseks koos kõikide maksude, lõivude, üldkulude ja kasumiga.
  Lisa: Teenuse kirjeldus 
  Lisa: Lepingu eelnõu 

         Lisa: Pakkumuste maksumuse esildis

 • Tori Vallavalitsus palub osaleda väikehankel pakkumuse esitamisega omanikujärelevalve teostamiseks riigihanke „Tori-Selja jalg- ja jalgrattatee II osa ehitamine" (viitenumber 198821) ehitustöödel.

  Käesolev kutse on Tori-Selja jalg- ja jalgrattatee II osa ehitamise lepingu üle omanikujärelevalve teenuse osutamine.

  Pakkumused palume esitada tori@torivald.ee märksõnaga „Tori kergliiklustee OJV väikehanke pakkumus" hiljemalt 26.09.2018 kell 10.00.

  Pakkumus sisaldab:

  1) Teenuse kogumaksumust (pakkumuse vorm lisatud) arvestades hanke dokumendis ja selle lisades toodud tingimusi. Pakkuja poolt esitatud teenuse maksumus peab sisaldama kõiki kulutusi, mis on vajalikud teenuse osutamiseks koos kõikide maksude, lõivude, üldkulude ja kasumiga. Insener kohustub teostama töid käsunduslepingu sõlmimisest kuni ehitustööde vastuvõtuakti vormistamiseni.

  2) Vormikohane informatsioon isiku kohta keda pakkuja kasutab hanke objektil omanikujärelevalve vastutava insenerina.

  Lisa: Info vastutava isiku kohta
  Lisa: Käsunduslepingu tingimused
  Lisa: Pakkumuste esitamise juhend
  Lisa: Väikehanke pakkumuse vorm
   

 • Tori Vallavalitsus küsib hinnapakkumusi väikehankele „Sindi linna tänavavalgustuse renoveerimise projektijuhtimise teenus"  hanke lisades toodud tingimustel. Pakkumuse vormistamisel lähtuda lisa „Projektijuhtimise teenuse kirjeldus" punktis 15  kirjeldatud pakkumuse struktuurist.

  Pakkumusi oodatakse hiljemalt  24.08.2018  kell 10.00 meiliaadressile: tori@torivald.ee

        Lisa: Käsunduslepingu projekt

        Lisa: Projektijuhtimise teenuse kirjeldus

 • Tori Vallavalitsus küsib hinnapakkumusi  Tori valla koolitranspordi teenindamiseks perioodil 1.09.2018-31.07.2019 vastavalt lisale.

  Pakkumusi oodatakse hiljemalt  15.08.2018  kell 10.00  tori@torivald.ee
  Lisa: Nõuded bussidele 

 • Tori Vallavalitsus korraldab väikehanke  omanikujärelevalve teostamiseks riigihanke „ Tori valla teede pindamine" (viitenumber 198157) ehitustöödel.

        Lisa: Käsunduslepingu projekt

        Lisa: Pakkumuste esitamise juhend 

        Vorm 3 - info vastutava isiku kohta

 • Tori Vallavalitsus korraldab väikehanke omanikujärelevalve teostamiseks riigihanke „Sindi kergliiklusteede võrgustiku ehitamine ja renoveerimine I etapp" (viitenumber 196835) ehitustöödel. 

  Lisa: Pakkumuste esitamise juhend

         Vorm 3 - info vastutava isiku kohta

         Tori Vallavalitsuse 11.07.2018 korraldus nr 586 (omanikujärelevalve)

 • Tori aleviku bussijaamaala ja jalgtee väljaehitamise tehnilise konsultandi ja ehituse omanikujärelevalve teenus- pakkumuste esitamise tähtaeg 11.06.2018 kell 12.00

         Lisa: Hanke tehnilised tingimused

 

 • Suigu Lasteaia mänguväljaku täiendamine- pakkumuste esitamise tähtaeg 7.06.2018 kell 12.00

         Lisa: Tehniline kirjeldus ja nõuded

 

 • Rannavalve teenus Sindi väliujulas. Tori Vallavalitsus kutsub osalema väikehankel „Rannavalve teenus Sindi väliujulas". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 5.06.2018 kell 12.00 e-postile ester.marss@torivald.ee

Pakkumus teha teenuse osutamise kohta ühes kuus. Teenuse sisuks on rannavalve teostamine Sindi linnas lepingu sõlmimisest kuni - 31.08.2018. a Supluse tn 3 asuvas väliujulas.

         Lisa: Teenuse tingimused ja nõuded
 
 
 • Tori Vallavalitsus kutsub osalema väikehankel „Are ja Tori bussiterminalide sidumisprojekti koostamine ".

  Projekteerimistööde eesmärgiks on ühistranspordi terminalide tüüplahenduse sidumine koos välisvõrkude lahendusega vastavalt tehnilisele lähteülesandele.

  Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11.06.2018 kell 12.00 meilile: ester.marss@torivald.ee

         Lisa: Projekteerimistööde tehniline lähteülesanne

 

 • Tori Vallavalitsus korraldab väikehanke „Sindi Lastepargi mänguväljak"

  Täiendav info pakkujale ja mänguväljaku nõuded lisatud failis.

  Pakkumuste esitamise juhend