« Tagasi

Kõrsa külas asuva Uuekuke kinnistu detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek toimub 23.11-22.12.2020

Tori Vallavalitsus korraldab Kõrsa külas asuva Uuekuke kinnistu detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avaliku väljapaneku 23.11-22.12.2020.

Tori Vallavolikogu 24.01.2019 otsusega nr 143 algatati detailplaneering ja jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegilise hindamine Tori vallas Kõrsa külas Uuekuke kinnistul (80803:001:1024).

Uuekuke kinnistu asub Tori vallas Kõrsa külas Pärnu mnt ja Pärnu jõe vahelisel alal. Uuekuke kinnistu pindala on 1,8 ha, sihtotstarve on 100% maatulundusmaa.

Planeeringuga tehakse ettepanek jagada Uuekuke kinnistu elamumaa sihtotstarbega kruntideks. Lahendatakse juurdepääsud ja tehniline taristu. Määratakse hoonestusalad ja antakse ehitusõigus kruntidele elamu ja abihoonete ehitamiseks.

Kehtiva Tori valla üldplaneeringu kohaselt on alale määratud perspektiivseks juhtfunktsiooniks elamumaa E4. Elamumaal E4 on lubatud kruntimine, ühe planeeringu minimaalne suurus 10 krunti, kruntide suurus 2000-4000 m2, elamute vaheline maksimaalne kaugus 80 m. Sellise tingimuse täitmine antud asukohas ei ole võimalik. Samas ei ole see ka otstarbekas, sest piirkonnas on olemasolevat hoonestust ning on võimalik järgida olemasolevaga sarnast hoonestusstruktuuri. Detailplaneering muudab Tori valla kehtivat üldplaneeringut.

Planeeringu eskiislahendusega saab tutvuda valla kodulehel www.torivald.ee ja eelneval kokkuleppel Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald.

Avalik arutelu toimub 28.12 kell 15.00 Sauga teenuskeskuses.