Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek Tori vallas Eametsa külas Niida tee 25 kinnistu osas

Tori Vallavalitsus korraldab 08.09-21.09.2020 detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapanek Tori vallas Eametsa külas Niida tee 25 kinnistu osas. Kinnistul kehtib Sauga Vallavolikogu 17.05.2005 otsusega nr 29 kehtestatud Papli kinnistu detailplaneering.

Projekteerimistingimustega soovitakse suurendada detailplaneeringuga määratud hoonestusala 10% ulatuses. Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja Tori valla veebilehel www.torivald.ee. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee. Täpsem info tel 5198 4663 või piret.kallas@torivald.ee