« Tagasi

Volikogu 14. oktoobri istungil

 1. Vallasekretär Siiri Jõeranna informatsioon valimiskomisjoni otsusest, mille kohaselt peatatakse Margo Põbo volitused Tori Vallavolikogu liikmena, kuna ta puudus kolme järjestikuse kuu jooksul volikogu istungitelt. Valimiskomisjoni otsusega määrati volikogu liikmeks asendusliige Jaan Stolts.
 2. Kiideti heaks ja suunati avalikustamisele Tori valla arengukava aastani 2030 ja eelarvestrateegia 2022-2025 eelnõud.
 3. Otsustati võõrandada otsustuskorras Tori vallale kuuluv korteriomand Sindis Pärnu mnt 62a-25 hinnaga 4710 eurot.
 4. Otsustati võõrandada otsustuskorras Tori vallale kuuluv korteriomand Sindis Pärnu mnt 62a-34 hinnaga 7000 eurot.
 5. Otsustati võõrandada otsustuskorras Tori vallale kuuluv korteriomand Sindis Pärnu mnt 62b-34 hinnaga 4860 eurot.
 6. Tunnistati kehtetuks Tori Vallavolikogu 19.09.2019 otsus nr 188 „Vallavara võõrandamise viisi ja hinna määramine".
 7. Muudeti Tori Vallavolikogu 24.05.2018 määrust nr 25 „Vallavara valitsemise kord". Vallavara valitsemise korra muutmise eesmärgiks on lõpetada ajutiselt loodud võimalus üürnikel otsustuskorras korteriomandite ostmiseks.
 8. Otsustati mitte nõustuda Eametsa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlusega.
 9. Otsustati nõustuda Nurme Turvas tootmisala keskkonnaloa nr KMIN-009 muutmise taotlusega.
 10. Tunnistati kehtetuks Kukerpuu tee 1 ja Kukerpuu tee 2 kinnistute detailplaneering Kukerpuu tee 2 kinnistu osas.
 11. Otsustati jätta Tammiste külas Maasika tn 4 kinnistu detailplaneeringu koostamiseks keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata, kuna koostatava detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad tegevused ei oma olulist keskkonnamõju.
 12. Otsustati võtta vastu Tammiste külas asuva Maasika tn 4 kinnistu detailplaneering.
 13. Otsustati algatada detailplaneeringu koostamine Sindi linnas Supluse tn 6 kinnistul.
 14. Otsustati taotleda Tori valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmist Sauga alevikus ja Kilksama külas asuvatele kinnistutele kergliiklustee rajamiseks Jänesselja-Urge tee lõunapoolsesse serva Urge suunal kuni Konnakotka teeni.
 15. Anti nõusolek Sauga alevikus Metsvindi tn 8 katastriüksuse koormamiseks isikliku kasutusõigusega Siisikese tn 3 korteriühistu kasuks laste mänguväljaku rajamise eesmärgil.
 16. Otsustati seada tähtajatu sundvaldus Tori valla kasuks Tammiste külas asuvatele kinnistutele Tervise tee avalikuks kasutamiseks määramise eesmärgil.
 17. Otsustati seada tähtajatu sundvaldus Tori valla kasuks Tammiste külas asuvatele kinnistutele Metsroosi tee avalikuks kasutamiseks määramise eesmärgil.
 18. Otsustati muuta Tori Vallavolikogu 26.08.2021 otsuse nr 368 „Sundvalduse seadmine" punkti 1 alapunkti 11.
 19. Otsustati muuta Tori Vallavolikogu 26.08.2021 otsuse nr 369 „Sundvalduse seadmine" punkti 1 alapunkti 16.
 20. Otsustati anda Tori valla kõrgeim autasu - Tori valla aukodaniku nimetus ja vapimärk nr 5 Urmas Simsonile.
 21. Otsustati anda Tori valla aasta tegija aunimetus:
 • SA Eesti Maaelumuuseumid Tori Hobusekasvandus
 • MTÜ Sindi Tuletõrje Selts
 1. Ülevaade revisjonikomisjoni tööst.

 

Istungi ülekannet saab näha siit.