Vald hakkab maksma restaureerimistoetust

Tori vallavolikogu otsusega loob vald meetme, millega toetatakse enne 1944. aastat ehitatud riikliku kaitse all olevate ehitismälestiste ja miljööväärtuslikel aladel asuvate ehitiste või ehitiste detailide restaureerimist. 
 
Toetust makstakse kahel otstarbel. Esiteks välispiirdetarindite remontimiseks, restaureerimiseks, hoiu- ja säilitustingimuste tagamiseks ning taastamiseks. Teiseks ehitiste arhitektuursete originaal- ehk ehitusaegsete detailide (aknaraamid, välisuksed, luugid, varikatused, verandad, rõdud, trepid, fassaadikujunduse elemendid, katusetornid, erkerid, korstnapitsid, käsitsi tehtavad sadeveelehtrid ja -sülitid, piirdeaiad) restaureerimiseks.
 
Tori abivallavanema Signe Rõngase sõnul on vallas kokku 94 ehitismälestist ning miljööväärtuslik ala Sindis. „Restaureerimistoetusega soovime kaitsta Tori valla arhitektuuripärandit ning säilitada riikliku kaitse all olevad kinnismälestised, linnaehituslik eripära ja ajalooliselt väljakujunenud miljööpiirkonnad," lisas abivallavanem.
 
Toetust saavad taotleda nii juriidilised kui ka füüsilised isikud, kelle omandis on riigi kaitse all olevad kinnismälestised või üldplaneeringu järgi miljööväärtuslikul alal asuvad hooned. Restaureerimistoetuse taotlusvorm avalikustatakse Tori valla kodulehel ning taotlusi jooksva aasta toetuse saamiseks saab esitada 20. maini. 
 
Toetuse maksimaalne suurus on 10 000 eurot, mida makstakse teostatud tööde maksumusest kuni 50% ulatuses. Toetuse eraldamise otsustab vallavalitsus vastavalt komisjoni ettepanekutele ühe kuu jooksul pärast taotluste esitamist.