« Tagasi

Detailplaneeringu algatamine Sauga alevikus Hirvela tn 1 kinnistul

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavalitsuse 7. aprilli 2021 korraldusega nr 230 algatatud detailplaneeringust Tori vallas Sauga alevikus asuval Hirvela tn 1 (73001:001:0317) kinnistul.

Planeeritava ala moodustab Hirvela tn 1 katastriüksus (suurus 15374 m², 100% maatulundusmaa). Kinnistu asub Tallinn-Pärnu-Ikla maantee ääres, mis põhja poolt piirneb Hirvela tänavaga, ida poole jääb nn Hirvela elamupiirkond kortermajadega, lõunasse riigimetsa maa. Korterelamu kruntidele planeeritakse juurdepääs Hirvela tänavalt ühise juurdepääsuteena. Ärimaa krundile juurdepääs planeeritakse Hirvela tänavalt ja perspektiivselt kogujateelt.

Detailplaneeringu koostamise algatamise eesmärgiks on maaüksus jagada kaheks elamumaa ja kaheks ärimaa sihtotstarbega krundiks, määrata hoonestusalad ja ehitusõigused vastavalt korterelamute ning ärihoonete ehitamiseks. Määrata ehitiste ehituslikud ja arhitektuurilised ning kujunduslikud tingimused, samuti tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad.

Kehtiva Sauga valla üldplaneeringuga alusel jääb kinnistu segahoonestusala juhtotstarbega alale, kus on lubatud järgmised maakasutuse sihtotstarbed: elamumaa, ärimaa, tootmismaa (keskkonda mitte häiriv väiketootmine), üldkasutatav maa ning tee- ja tänavamaa. Segahoonestusalade sihtotstarvete protsendid määratakse detailplaneeringuga. Elamumaa krundi miinimumsuurus, mis saab ehitusõiguse, on 1000 m2. Miinimumsuuruse lubamise eelduseks on, et kavandatav tegevus mahub oma ruumiliste vajadustega (sh parkimine ja meeldiv keskkond) krundile. Segahoonestusaladel peab olema haljastatud alade osatähtsus vähemalt 15% krundi pindalast, millest vähemalt 10% peab olema kõrghaljastus. Parkimine lahendada detailplaneeringu koostamisel vastavalt arendatava ala täpsemale kasutusele ning kehtivatele parkimisnormidele. Parkimisel arvestada ka kergliiklejate vajadustega.

Detailplaneeringuga ei muudeta Sauga valla kehtivat üldplaneeringut.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine, selle algatamise kaalumine ning eelhinnangu koostamine ei ole vajalik keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 33 lg 1 ja 2 mõistes, kuivõrd detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei ole vastuolus asjaomaste strateegiliste planeerimisdokumentidega ning ei kavandata KeHJS § 6 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevusi.

Lisauuringute vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.