« Tagasi

Koolimaja tee 11 ja Koolipargi kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab Tori vallas Pulli külas asuvate Koolimaja tee 11 ja Koolipargi kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku perioodil 14.12.2022-12.01.2023.

Ligikaudu 2,9 ha (28 852 m2) suurune planeeringuala asub Pulli külas Pärnu jõe paremkalda ja Koolimaja tee vahelisel alal. Planeeringualal olev katastriüksus Koolimaja tee 11 on hoonestatud, seal paiknevad koolimaja, saun, kuur, biopuhasti, puurkaev ja veetorustik. Planeeringualal paikneval katastriüksusel Koolipargi asuvad tuletõrje veevõtukoht (tiik) ja veetorustik, muus osas on katastriüksus hoonestamata ja suuremalt jaolt loodusliku rohumaa kõlvikuga.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek moodustada kokku 8 katastriüksust, sh kaks hoonestatavat katastriüksust. Neist ühe, 6331 m2 suuruse, ühiskondlike ehitiste maa katastriüksuse uuteks lubatud kasutamise otstarveteks on spordihoone ja -kompleksi, kultuuri- ja kogunemisasutuste, puhke- ja spordirajatiste maa. Teise, 17 662 m2 suuruse katastriüksuse uuteks lubatud sihtotstarveteks on ärimaa või ühiskondlike ehitiste maa, sh uuteks kasutamise otstarveteks on kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, majutushoone maa, teadus-, haridus- ja lasteasutuste maa, spordihoone ja -kompleksi maa, kultuuri- ja kogunemisasutuse maa ning tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeasutuse maa.

Lisaks tehakse detailplaneeringuga ettepanek moodustada eraldi tootmismaa kasutusotstarbega katastriüksused planeeringualal paiknevale puurkaevule ja kahele tuletõrje veevõtukohale, transpordimaa kasutusotstarbega katastriüksus planeeringuala läbivale teekoridorile ning kaks elamumaa kasutusotstarbega katastriüksust (suurusega 70 m2 ja 110 m2) eesmärgiga liita need olemasolevate elamumaa katastriüksustega. Planeeringuga lahendatakse moodustatavate katastriüksuste juurdepääsud, tehniline taristu, haljastuse põhimõtted, määratakse hoonestusalad ja ehitusõigus.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu põhilahenduse muutmiseks, st lisaks ühiskondliku hoone maa-ala juhtotstarbele määratakse alale ka äri- ja teenindusettevõtte maa-ala juhtotstarve.

Hoonestatavatele kruntidele on lubatud püstitada kuni 5 hoonet, suuremal krundil maksimaalse ehitisealuse pinnaga 3300 m² ja väiksemal krundil maksimaalse ehitisealuse pinnaga 1000 m². Liigselt domineeriva hoonemahu vältimiseks on soovitav hoonestus liigendada mahuliselt või muude arhitektuursete võtetega, liigendatava hooneosa ehitisealune pindala võib olla kuni 500 m².

Detailplaneeringuga on määratud hoonestusala, mille piires võib rajada ehitusõigusega määratud hooneid. Väljapoole hoonestusala on lubatud püstitada kuni 20 m2 suuruseid hooajalise kasutusega majutusotstarbega hooneid. Hoonestusala piires on lubatud ka teede, parkla ja haljasala ehitamine. Piirdeaedade rajamine on lubatud ainult juhul, kui see on otseselt vajalik turvalisuse (väike majandushoov, korvpalliväljak) või esteetilisuse (prügikonteinerid) eesmärgil.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.

Detailplaneeringu lahendusega saab tutvuda Tori Vallavalitsuse Sauga teenuskeskuses (Selja tee 1a, Sauga alevik) ja valla kodulehel https://www.torivald.ee/koolimaja-tee-11-ja-koolipargi-dp .

Kirjalik arvamus planeeringulahenduse kohta saatke hiljemalt 12.01.2023 e-posti aadressil tori@torivald.ee või postiga Tori Vallavalitsusele (Pärnu mnt 12, Sindi linn, Tori vald, 86705 Pärnu maakond.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal kirjalikult arvamusi esitanud isikutele esitame oma põhjendatud seisukoha arvamuste kohta ning teatame avaliku arutelu toimumise aja ja koha 30 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.

Avaliku arutelu korraldamine ei ole nõutav, kui detailplaneeringu kohta ei esitatud avaliku väljapaneku kestel kirjalikke arvamusi või kui kõik kirjalikult esitatud arvamused on arvesse võetud.