« Tagasi

Töötukassa maksab õppimise eest toetust ka töötavale inimesele

30ndates Kadri läks kooli selleks, et olla eeskujuks oma kahele pojale, et nad mõistaksid - õppimise jaoks pole kunagi liiga hilja. Samas vanuses Aivi ütles, et õppimine tõi ta kodust välja ja avas uue maailma. Ühes tööstusettevõttes lihttöölisena töötanud 26aastane Jaanika otsustas ülikooli minna, et tulevikus põnevamat tööd leida.

Põhjused, miks haridustee on kunagi pooleli jäänud on erinevad, kindlasti tuleb julgustada neid, kes on otsustanud aastaid hiljem uuesti kooli minna. Töötukassa toetab nii töötute kui töötavate inimeste õpinguid kutse- ja kõrghariduses.

Tööl käiva inimese jaoks on taas kooli minek suur samm ja kindlasti tekib küsimus: kuidas töö- ja pereelu kõrvalt õppimisega toime tulla? Täiskasvanutel takistab hariduse omandamist eelkõige vajadus töötada ja sissetulekut teenida ning tihe töögraafik. Neid takistusi aitabki osaliselt ületada töötukassa tasemeõppes osalemise toetus, mis katab osa õpingutega seotud kuludest. Olgu nendeks näiteks kulu transpordile või lapsehoiule, aga ka kaotus palgas, kui on tarvis õpingute ajal töötada väiksema töökoormusega.

Tasemeõppes osalemise toetust pakub töötukassa neile, kellel puudub kutse- või erialane haridus ja kel on kooli lõpetamisest möödas vähemalt 5 aastat. Lisaks nendele inimestele, kel on eri- või kutsealase hariduse (kaasa arvatud kõrgharidus) omandamisest on möödunud vähemalt 15 aastat. Toetust makstakse õppima asumisel tasuta õppekohal kutsehariduses, rakenduskõrghariduses või bakalaureuseõppes.

Toetuse suurus sõltub sellest, kas inimesel on sissetulek. Kui sissetulekuid pole on toetuseks 260 eurot kuus. Kui aga tulevane õppur saab töötasu, töötutoetust, töötuskindlustushüvitist, vanemahüvitist, riiklikke pensione või töövõimetoetust, on toetus 130 eurot kuus.

Millistel erialadel õppimist toetatakse?

Töötukassa toetab nende erialade ja ametite õppimist, kuhu on tulevikus vaja rohkem töötajaid ning kus juba praegu sobiva ettevalmistusega töötajaid napib. Erialad on välja valitud tööjõuvajaduse uuringute tulemuste põhjal ja nimekiri on olemas töötukassa kodulehel ning see täieneb igal aastal.  Sellel aastal saab töötukassa toel kutse- või kõrgharidust omandada rohkem kui 200 õppekaval eesti ja vene keeles. Nende seast leiab mitmeid õppekavasid, kus saab haridust omandada kaugõppes või töökohapõhises õppes. Erialade valikul on silmas peetud ka seda, millised on tööturu pikaajalised suundumused – milline amet on vajalik ka 10 aasta pärast. Tervise tõttu tööd vahetama pidavatel inimestel on võimalik minna õppima seda eriala, mis tervisest tulenevalt on inimesele sobilik.

Kuidas toetust saada?

Õppima minemine on tähtis otsus ja enne nii suurt sammu on hea spetsialistiga asja arutada. Seetõttu on töötukassa toetuse saamise eelduseks karjäärinõustajaga kohtumine. Nõustamise aja saab broneerida e-töötukassas või telefoni teel, soovi korral saab nõustamisel osaleda ka Skype teel.

Koos nõustajaga saab arutada, millisele erialale võiks õppima minna ja saab ka nõu, kuidas tasemeõppe toetuseks vajalikke avaldusi täita. Kui plaan koos, siis tuleb minna ja kandideerida kutse- või kõrgkooli tasuta õppekohale ning esitada töötukassale avaldus toetuse saamiseks, avaldus tuleb esitada esimesel võimalusel enne õppima asumist (kindlasti enne õppeasutuse nimekirja kandmise kuupäeva) ja seda saab teha posti teel või e-postiga, töötukassa esinduses kohapeal ja loomulikult ka e-töötukassas, mis on kõige kiirem ja mugavam viis oma avalduse esitamiseks. Küsimuste korral helista töötukassa infotelefonile 15 501.