« Tagasi

Detailplaneeringu algatamine Nurme külas Vana-Tallinna mnt 37 kinnistul

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavalitsuse 30. mai 2024 korraldusega nr 310 algatatud detailplaneeringust Tori vallas Nurme külas asuval Vana-Tallinna mnt 37 (80901:001:1262) kinnistul.

Planeeringuala suurus on 1 ha, maa sihtotstarve 100% maatulundusmaa. Kinnistu asub Nurme külas Vana-Tallinna maantee ja Sauga jõe vahelisel ala. Külgnedes põhja poolt maatulundusmaa sihtotstarbega Küüdi kinnistuga (73001:002:0401) ja lõuna poolt elamumaa sihtotstarbega Vana-Tallinna mnt 35 kinnistuga (80901:001:1261). Juurdepääs planeeringu alale on vaja lahendada Vana-Tallinna maanteelt.

Detailplaneeringu koostamise algatamise eesmärgiks on selgitada välja võimalus kinnistule ehitamiseks, määrata elamu ja abihoonete ehitamiseks hoonestusala ja anda ehitusõigus ning lahendada vajalik taristu.

Kehtivas Sauga valla üldplaneeringus on antud piirkond tähistatud põllumaana. Kavandatavat juhtfunktsiooni ei ole alale näidatud. Kinnistud jäävad rohelise võrgustiku koridori, kus eesmärgiks on olemasolevate maastiku- ja looduskoosluste säilitamine. Kaldaala tuleb säilitada võimalikult looduslikuna ja rohelise võrgustiku koridori mitte läbi lõigata.

Pärnu jõe kaldad on selles piirkonnas lihkeohtlikud. IPT Projektijuhtimine OÜ on läbi viinud uuringu, et selgitada välja Tori valla territooriumile jäävate Pärnu ja Sauga jõgede kallastel lihkeohtliku ala piir ning määrata jõgede kaldapiirkonnas tegutsemisel lihkeohu vältimiseks vajalikud tegevused. Uuringu kohaselt on Sauga jõe lihkeohtlikel aladel ehituskeeluvöönd 100 m veepiirist.

Ehituskeeluvööndi vähendamine (sh kaldakindlustuste, paadisadamate ja sildumiskohtade rajamine) nõlvastabiilsuse seiskohast on lubatud vaid siis, kui on tehtud pinnaseuuringud ja stabiilsusarvutused konkreetse lahenduse kohta.

Detailplaneeringu koostamise kohustus tuleneb kehtivast üldplaneeringust, mille kohaselt uue hoonestuse rajamisel Pärnu ja Sauga jõe kaldale (200 m tavalisest veepiirist) ja/või väärtuslike maastike aladele tuleb koostada detailplaneering. Detailplaneeringuga ei muudeta Sauga valla kehtivat üldplaneeringut.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine, selle algatamise kaalumine ning eelhinnangu koostamine ei ole vajalik keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 33 lg 1 ja 2 mõistes, kuivõrd detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei ole vastuolus asjaomaste strateegiliste planeerimisdokumentidega ning ei kavandata KeHJS § 6 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevusi.

Lisauuringute vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.