« Tagasi

Tori Vallavalitsus teatab Tori vallas Sindi linnas Pirni tn 18 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamisest

Tori Vallavalitsus teatab Tori vallas Sindi linnas Pirni tn 18 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamisest 21.02.2018 Tori Vallavalitsuse korraldusega nr 205. Pirni tn 18 kinnistu (katastritunnus 74101:003:0018) suurus on 739 m2 ning maakatastri sihtotstarve on elamumaa 100%. Pirni tn 18 kinnistu asub Tori vallas Sindi linnas ja külgneb Pirni tn 16, Pirni tn 20 ja Ploomi tn 15 kinnistutega ning Pirni tänavaga.

Detailplaneeringu koostamise algatamise eesmärgiks on Pirni tn 18 kinnistule hoonestusala ja ehitusõiguse määramine, ehitise ehituslike ja arhitektuuriliste ning kujunduslike tingimuste määramine, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine. Planeeringuga ei muudeta maa sihtotstarvet.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine, selle algatamise kaalumine ning eelhinnangu koostamine ei ole vajalik keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 33 lg 1 ja 2 mõistes kuivõrd detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei ole vastuolus asjaomaste strateegiliste planeerimisdokumentidega s.h planeerimisseaduse § 142 lg 1 mõistes ning ei kavandata KeHJS § 6 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevusi. Info piret.kallas@torivald.ee või tel 442 0330.