« Tagasi

Teade Tori vallas Eametsa külas Pärnu lennujaama kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamisest

Tori Vallavalitsus teatab Tori vallas Eametsa külas Pärnu lennujaama kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamisest 07.02.2018 Tori Vallavalitsuse korraldusega nr 175. Pärnu lennujaama kinnistu (73001:003:0086) suurus on 219,34 ha ning maakatastri sihtotstarve on transpordimaa 100%.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on lennujaama reisiterminali hoone renoveerimine ja laiendamine, hooldetehnika hoone ehitamine, lahendades seejuures juurdepääsud ja liitumise tehnovõrkudega. Planeeringuga ei muudeta maa sihtotstarvet. Detailplaneering ei muuda Sauga valla kehtivat üldplaneeringut.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine, selle algatamise kaalumine ning eelhinnangu koostamine ei ole vajalik keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 33 lg 1 ja 2 mõistes kuivõrd detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei ole vastuolus asjaomaste strateegiliste planeerimisdokumentidega s.h planeerimisseaduse § 142 lg 1 mõistes ning ei kavandata KeHJS § 6 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevusi. Info piret.kallas@torivald.ee või tel 442 0330.