Projekteerimistingimuste avatud menetluse algatamine Tori vallas Sindi linnas Tiigi põik 6

Tori Vallavalitsus teatab projekteerimistingimuste avatud menetluse algatamisest
detailplaneeringu olemasolul Tori vallas Sindi linnas Tiigi põik 6 (74101:003:0392)
kinnistule üksikelamu püstitamiseks ja detailplaneeringuga määratud ehituslikke
tingimuste täpsustamiseks. Kõnesoleval alal kehtib Sindi Linnavolikogu 09.09.2004 a
otsusega nr 73 kehtestatud Tiigi põik 6 kinnistu detailplaneering. Planeeringuga
moodustati 8 elamumaa sihtotstarbega krunti ning juurdepääsutee, sihtotstarbega
transpordimaa. Tiigi põik 6 kinnistul soovitakse muuta detailplaneeringuga määratud
ehitusjoont.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Sauga vallamajas Selja
tee 1a, Sauga alevik ja Tori valla veebilehel www.torivald.ee


Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel
tori@torivald.ee ajavahemikul 21.02.2018 kuni 06.03.2018.

Eelnõu avalikule väljapanekule järgnev avalik arutelu toimub vajaduse korral 7. märtsil 2018 kell 16.00 Sauga vallamajas. Täpsem info tel 442 0330 ja piret.kallas@torivald.ee.