Tori valla tunnustuste saajad 2022

Tori valla aukodaniku tiitli said Tõnu Endrekson ja Ülo Soomets, aasta tegijad on Rasmus Aaslaid ja Kristjan Kullerkan

Volikogu kinnitas 20. oktoobri istungil valla aukodanikud ja aasta tegijad. Tori valla aukodaniku nimetuse said Tõnu Endrekson ja Ülo Soomets, aasta tegija tiitli pälvisid Rasmus Aaslaid ja Kristjan Kullerkan.

Tõnu Endrekson on sõudmise raudvara, kes on sõudespordiga tegelenud juba 30 aastat. See olnud rahulik, aga järjekindel areng Eesti noorte meistrist maailma sõudeparemikku. Ta on olnud valdavalt meeskonnasõudja, algul eeskujulik õppur, hiljem liider ja eeskuju. Tema praegustel noortel paadikaaslastel on võimalus saada osa suurest kogemuste pagasist.

Tõnu Endrekson on ehitanud kauni kodu Tori valda ja loonud pere, kus kasvab kolm last. Ta on leidnud aega osaleda nii sõudeklubi kui Eesti sõudeliidu juhatuse töös, samuti on ta Eesti olümpiakomitee esindajate kogu liige. Lisaks spordile on ta panustanud aega ja oskusi kaitseliidu tegemistesse. Tõnu Endreksoni on autasustanud president Valgetähe II klassi teenetemärgiga ja Eesti Punase Risti II klassi teenetemärgiga. Pärnu linn on teda autasustanud teenetemärgiga, kaitseväe teeneterist on talle antud kahel ning riiklik spordipreemia viiel korral. Samuti on teda autasustatud Püha Piiskop Platoni III järgu ordeniga. Lisaks ehib Tõnu Endreksoni auhinnakappi 12 tiitlivõistluste medalit, neist kaks olümpiamängudelt.

Ülo Soomets on pildistanud Tori vallas toimuvaid sündmusi ja talletanud fotodele vallas toimuvast olulisi hetki. Märkimisväärne on tema oskus näha omapära ja ilu meid ümbritsevas looduses ja tavapärases elukeskkonnas. Ta on andnud märkimisväärse panuse Tori piirkonna koduloosse, jäädvustades Tori ajalugu juba 35 aastat. Ülo Soometsa fotokogus on jäädvustatud torilased laulu-ja tantsupidudel, saab jälgida Tori kiriku ajalugu jne. Nende fotomeenutuste väärtus suureneb aja möödudes. Tema fotod on heal tehnilisel ja kunstilisel tasemel. Tänu tema loomingule on olnud võimalik korraldada vallas unikaalseid näitusi. Ülo Soometsa fotod on olnud väljavalituna kõigil „Pärnumaa foto" aastanäitustel.

Ülo Soomets on panustanud noorte arengusse. Ta juhendab noori Pernova loodusmajas, samuti on ta vabatahtlik Tori sotsiaalmaja fotoringi juhendaja. Tema juhendatava foto on valitud riiklikul puudega inimeste fotokonkursil ligi 900 foto hulgast kolme parima foto hulka.

„Kuna ma maalida ei oska, pean joonistama valgusega," on Ülo Soomets ise öelnud.

Rasmus Aaslaiu vabatahtlik tegevus on silmapaistev nii Tori vallas kui laiemaltki. Ta on kaasa aidanud vallaelanike turvalisuse ja ohutuse parandamisele, valla positiivse maine ja paikkonna tuntuse kujundamisele ning panustanud igal võimalikul moel Tori valla arengusse.

Seda on Rasmus Aaslaid realiseerinud nii Sindi tuletõrje seltsi vabatahtliku päästjana kui ka Tori valla elanikuna, kes suhtub austuse ja armastusega oma kodukandi käekäiku. Ta on pühendunud vabatahtlik päästja, kes ei paista silma pelgalt päästeautoga sündmusele sõites, vaid ka ennetustööga. Viimase kolme aasta jooksul on ta osalenud 15 avalikul üritusel, harides kogukonda tule- ja veeohutusalaselt ning hädaolukordadeks valmisolekus. Lisaks on ta läbi viinud 72 ohutusalast kodunõustamist.

Rasmus Aaslaid teeb suurepärast koostööd kohaliku omavalitsuse, siinsete ettevõtete ja kogukonnaga. Ta on eestvedajaks kohalike liuväljade rajamisel ja panustab alati hooajalistesse patrullidesse. Sel aastal oli ta Tori valla ohutuspäeva peakorraldaja. Külalisterohkel päeval sai suur hulk kogukonnast teadlikuks Sindi kärestikuga seonduvatest ohtudest, aga ka võimalustest seal turvaliselt toimetada.

Kristjan Kullerkan on Tori valla arhitektina pühendunult tegelenud Tori valla elukeskkonna arendamisega, sh arhitektuurse taseme tõstmisega, muinsuskaitseobjektide väärtustamise ja tutvustamisega. Tema eestvedamisel on toimunud arhitektuurikonkursid Sindi keskuse, Sindi kärestikukeskuse ja Tammiste algkool-kogukonnakeskuse arendamiseks. Projekteerimisel on ta seisnud hea selle eest, et tööd sobituks olemasoleva keskkonnaga, rikastaks piirkonda ja arvestaks kasutajate huvisid.

Kristjan Kullerkan on innukalt ja järjepidevalt tutvustanud Sindi linna kultuuriväärtusi, tehes linnas huvilistele ekskursioone. Tema eestvedamisel on tellitud uuring „Tori vallas asuvate muinsuskaitsealuste objektide ja miljööväärtuslike alade inventeerimine ning ettepanekute tegemine neile kaitse- ja kasutustingimuste määramiseks," mis on tulevikus aluseks väärtuslike objektide kaitsmiseks, nendel tööde tegemiseks ja seeläbi nende säilimise tagamiseks.

Vallavalitsus otsustas anda 2022. aasta kultuuriedendaja tiitli Mariann Pärnojale, aasta sotsiaalvaldkonna edendajaks nimetati Eda Mirk, aasta noored on Joosep Ailiste ja Aile Parts, aasta sportlane Robin Hunt ning aasta spordivaldkonna edendaja Aleksei Galkin.

Mariann Pärnoja on silmapaistev tantsujuhendaja, kes on võrdselt tugev nii tantsuõpetamises kui terviku loomises. Kui talle anda ülesanne, siis asub ta seda täpselt täitma ja pakub omapoolseid ideid, et sündmus saaks vääriliselt tähistatud.

Mariann on 2016. aastast olnud Tori segarahvatantsurühma juhendaja, ta on silma paistnud nii kohalikel kui ülevallalistel sündmustel. Mariann oli 2022. aastal Tori valla laulu- ja tantsupeo eestvedaja. Samuti said tema kaasabil teoks Eesti Vabariigi iseseisvuspäeva tähistamiseks korraldatud talvine folkloorihommik Toris, Sindi 84. aastapäevale pühendatud laat, Tori jaanipidu ja mitu muudki sündmust. Suvel toimunud Pärnumaa tantsupeol vastutas Mariann D-rühma tantsubloki eest.

Eda Mirk on isikukeskse erihoolekande teenusmudeli koordinaator Tori vallas alates 2020. aasta detsembrist. Tema peab tagama psüühilise erivajadusega inimestele vajalike teenuste ja toetuse kättesaadavuse Tori vallas, et ka erivajadusega inimesed saaksid osaleda igapäevaelus ja tööturul nii nagu kõik terved inimesed. Eda teeb koostööd valla sotsiaalvaldkonna asutustega, sotsiaaltöötajatega, on leidnud sobilikud teenuseosutajad nii vallas kui väljaspool valda – ikka selleks, et abivajaja saaks just talle sobiliku teenuse ja toetuse. Tänu Edale on Tori vald on isikukeskse erihoolekandeteenuse piloteerimises eesrinnas. Täidetud on kõik 30 teenuskohta, projektitöö on kestnud juba kaks aastat ning plaan on jätkata järgmised kaks aastat, sest edusammud klienditöös on kandnud vilja ning nii mõnigi projektis osalenu on saanud sellest enesekindluse ja eduelamuse.

Joosep Ailiste on Tori valla noortevolikogu aseesimees. Noortevolikogu liikmetele on antud võimalus osaleda Tori vallavolikogu komisjonide töös. Joosep valis endale hingelähedase keskkonnakomisjoni. Ta on osalenud kõigil keskkonnakomisjoni koosolekutel ning alati on ta arutusel olevad materjalid põhjalikult läbi töötanud. Tal on laiad keskkonnaalased teadmised. Joosepi sõnavõtud keskkonnakomisjonis on alati hästi argumenteeritud, korrektselt esitatud ja asjalikud. Kõik Tori vallavolikogu komisjonidesse nimetatud noortevolikogu liikmed ei kasuta võimalust kaasa rääkida koduvalla otsuste kujundamisel. Joosep Ailiste on teistele noortele eeskujuks.

Aile Parts on aktiivselt osalenud Lastefondi teavituskampaaniates, aidates sellega tõsta kogukonna teadlikkust Lastefondi tegevuse kohta ning tuues erivajadustega laste murekohad avalikku arutellu. On märkimisväärne, et Aile on valmis olema abiline nii keerulistel teemadel. See täiendab potentsiaalselt ka tema eakaaslaste silmaringi, mis loob eeldused, et noored on erivajadustega inimeste suhtes üha empaatilisemad.

Aile teeb Taali vabatahtlikus päästekomandos vabatahtlikuna kaasa 2016. aastast. Aile oli siis 9-aastane, algselt aitas ta lihtsalt autosid ja kuuri koristada. Aile alustas oma vanemate kõrvalt, aga nüüd loevad Taali vabatahtlikud päästjad teda juba oma täisliikmeks, keda võib usaldada. Aile on kaks aastat kaasas käinud kodukülastustel ning märkab, kus on oht ja mis peaks olema teisiti. Aile ootab väga 16-aastaseks saamist, et teha ära vabatahtliku päästja I aste, et minna reaalsetele väljakutsetele.

Robin Hunt lõpetas 2022. aastal Rääma põhikooli ja jätkas õpinguid Pärnu ühisgümnaasiumis. Ta tegeleb sõudmisega Pärnu sõudeklubis alates 2017. aasta oktoobrist. Sellest ajast alates pole möödunud ühtki võistlust, kus Robin ei saavutaks mõnd medaliväärilist kohta. Juba 2018. aasta Pärnumaa meistrivõistlustel saavutas ta hõbemedali, 2020. aastal aga võitis pea kõigis paadiklassides kuldmedalid. Tema 2022. aasta saavutuste hulka kuuluvad näiteks: Pärnumaa ja ESS Kalev meistrivõistlustel sisesõudmises II koht, Eesti meistrivõistlustel sisesõudmises üldarvestuse II koht; Horvaatia lahtiste meistrivõistluste III koht, Emajõe karikavõistluste ja Harku järve regati II koht, sõuderegati „Viljandi paadimees" esikoht ja III koht, Mihkel Lepiku mälestusvõistluste II ja I koht, ESS Kalev lahtiste meistrivõistluste esikoht, Pärnumaa lahtiste meistrivõistluste II koht ning Eesti meistrivõistluste mitu esikohta eri paadiklassides. Robini suur eesmärk on jõuda üksikpaadiga olümpiale, kuid ta peab oluliseks ka oma koduvalla esindamist. Tori Põrgu Triatlonilt on koju viidud üks teine ja kaks esimest kohta.

Aleksei Galkin on nii Tori vallas, Pärnu maakonnas kui ka üle Eesti hinnatud jalgpallitreener, kes teeb oma tööd suure pühendumusega. Hoolimata sellest, et ta tegelik tase on kõrgliiga, ei ole ta unustanud ka nii-öelda rohujuure tasandit, viies juba aastaid läbi jalgpalli huviringe valla lasteaedades.

Aleksei on seotud kolme jalgpalliklubiga: Pärnu jalgpalliklubi Vaprus, Pärnu spordiselts Kalev ja Eesti jalgpalli liit, samuti on ta üks olulisemaid rannajalgpalli eestvedajaid Eestis. Seda enam on tänuväärt, et ta leiab aega ja tahtmist tegeleda ka meie valla väikeste lastega, et neile spordipisikut süstida.

Tori valla aasta haridustöötaja 2022 aunimetus anti Magdalena Donerstakile Sauga põhikoolist, Anne Rätsepale Tori põhikoolist ja Margit Blehnerile Jänesselja lasteaiast.

Magdalena Donerstak asus Sauga põhikoolis tööle 2015. aastal huvijuhina ning juba esimesel tööaastal sai temast ka algklassiõpetaja. 2019. aastal lõpetas Magdalena Tallinna ülikooli magistriõppe inglise keele õpetaja erialal. Õppimise kõrvalt töötas ta huvijuhina, juhtis kahte rahvusvahelist Erasmus+ projekti, oli klassijuhataja ning andis ka tunde. Praeguseks on ta pühendunud õpetaja, kelle juhendamisel on Sauga põhikooli õpilased mitmetel konkurssidel ja võistlustel häid tulemusi näidanud. Ta äratab õpilastes huvi inglise keele õppimise vastu, kujundab neis iseseisva mõtlemise ja kriitilise analüüsi oskust. Magdalena ei ole lihtsalt tunniandja, vaid on noorte ja elurõõmsate isiksuste kujundaja. Ta seisab alati õpilaste heaolu eest ning tal on julgust lahenduste otsimisel koostööd teha kõigi asjasse puutuvate isikutega.

Magdalena on professionaalsete teadmiste ja oskustega, suure südame, töö- ja empaatiavõimega ning erakordse eestvedamise andega väsimatu õppija. Õpilased on teda iseloomustanud sõnadega: modernne, mõistlik, hooliv, selgesõnaline, heasüdamlik, lahke, arvestab alati teistega, väärtustab häid suhteid nii õpilaste kui ka oma kolleegide ja lapsevanematega, teda aktsepteeritakse alati.

Õppenõukogu on valinud Magdalena õpetajate esindajaks kooli hoolekokku. Vabal ajal tegeleb Magdalena veokoeraspordiga ja on Eestit esindanud ka maailmameistrivõistlustel.

Anne Rätsep alustas Tori põhikoolis tööd 1991 aastal muusikaõpetajana. Käsitööhuvi innustas teda aga edasi õppima ning ta omandas lisaks käsitöö ja kodunduse õpetaja eriala ja vanemõpetaja kutse. Praegu annab Anne Tori põhikoolis nii käsitöö- ja kodundus- kui muusikatunde ning töötab ka klassijuhatajana. Anne peab oma töös oluliseks õpilaste loovuse ja kodanikutunde arendamist, kasutab õppimist toetavat hindamist ja arvestab õpilaste iseärasustega. Klassijuhatajana on Anne väga hinnatud, ta õpib oma õpilasi tundma ning suunab ja arendab nende tugevusi. Kolleegina on Anne alati väga toetav ja abivalmis ning nakatab oma positiivse ellusuhtumisega teisigi.

Õpetajana teeb Anne aktiivselt koostööd naaberkoolidega ja kohaliku kogukonnaga. Oma tundides väärtustab ta kodukoha rikka kultuuripärandi tundmaõppimist. Tema jaoks on tähtis, et õpilastel oleks võimalus oma kodukohta ja juuri tundma õppida, mis omakorda tugevdab sidet eri põlvkondade vahel ja annab lootust, et noor oma kodumaad ega rahvust ei hülga. Anne sügavaid teadmisi kodukandi ajaloolise rahvarõivastest märgib see, et tema eestvedamisel valmis raamat „Tori kihelkonna rahvarõivad". Samuti võtab Anne osa Selja lauluseltsingu tegevusest.

Oma entusiastliku tegevusega on Anne silma jäänud kooli ja piirkonna hariduselu loova ja aktiivse edendajana, tema töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks.

Margit Blehner töötab Jänesselja lasteaias õppealajuhatajana 2005. aastast. Ta on tegus ja aktiivne kaasarääkija Pärnumaa lasteaiajuhtide aineühenduse esinaisena ning nende esindaja Pärnumaa omavalitsuste liidu hariduskomisjonis.

Kolleegid on ära märkinud, et Margit on süsteemne, kohusetundlik ja tähelepanelik. Tema tegevused on selged ja ootused konkreetsed, kuid samas on ta paindlik ja jätab õpetajatele loomingulisuse võimaluse. Margit on sihi- ja järjekindel, kuulaja, arutleja, analüüsija ja toetaja igas hetkes ja olukorras. Peale õppetegevuse koordneerimise võib tema peale kindel olla lasteaia- ja rühmaüritustel, kui on vaja piltnikku, operaatorit, monteerijat või maskotti, samuti jõuab Margit projekte koostada ja ellu viia.

Margiti tugevus avaldub aga kõige paremini siis, kui tööelus tulevad ette suured ja ootamatud muutused. Sellistel hetkedel on ta näidanud ennast meeskonna vankumatu juhina, kes suudab keerulisel ajal toetada, aga ka innustada, säilitades positiivsust ning andes seda edasi.

Lisaks töistele tegemistele on Margit aktiivne ja lausa maailmatasemel orienteerumissportlane, kes jagab oma teadmisi ka lasteaia- ja koolilastele. Samuti leiab ta aega raamatute nautimiseks, käsitöö tegemiseks ja laulmiseks naisansamblis Nõianeitsid.

 

Tori valla 2022. aasta ettevõte on osaühing Levikivi, mis pakub lõigatud suuri kive nii ehitusmaterjaliks kui disainielementideks, nii siseruumidesse kui ka õue. Müüakse eri suuruse ja kujuga kivitooteid – vundamendi- ja fassaadikive, ukse- ja aknasilluseid jne.