Sotsiaalteenused Tori Sotsiaalmajas

27.01.20

Sotsiaalnõustamine

Sotsiaalnõustamine on isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks.

Sotsiaalnõustamise käigus nõustatakse isikut elukoha leidmisel, dokumentide vormistamisel, erinevate ametkondadega suhtlemisel, töö ja õppimisvõimaluste ning vabaaja tegevuste leidmisel.
 
Eluasemeteenus
Kohalikud omavalitsusorganid on kohustatud andma eluruumi isikule või perekonnale, kes ise ei ole suuteline ega võimeline seda endale või oma perekonnale tagama, luues vajaduse korral võimaluse sotsiaalkorteri üürimiseks. Sotsiaalkorteri andmise ja kasutamise korra kehtestab valla- või linnavolikogu elamuseaduse § 8 punkti 2 alusel.
 
Sotsiaaleluruumi soovija esitab avalduse sotsiaalnõunikule; avalduse põhjendatust arutatakse sotsiaalkomisjonis, kes teeb vallavalitsusele ettepaneku lepingu sõlmimiseks. Lepingud on tähtajalised, mitte rohkem kui üks aasta. Tori valla sotsiaaleluruumid asuvad Tori Sotsiaalmajas, kus II korrusel on elanike kasutuses 6 tuba. Elanike ühiskasutuses on köök, duširuum, WC, kelder ja puukuur.
 
Sotsiaaleluruumi üürisumma on 1 euro toa m² kohta kuus, vee ja prügiveo eest tasutakse 2.50 eurot kuus ning küttepuude ja elektri eest vastavalt tegelikele kulutustele. 
 
Igapäevaelu toetamine

IGAPÄEVAELU TOETAMINE PSÜÜHILISTE ERIVAJADUSTEGA INIMESTELE

Sotsiaalkindlustusamet on väljastanud oma otsusega nr. 37, 20.01.2010 tegevusloa toetatud elamise teenuse osutamiseks kuni viiele kliendile.
Teenusele saamine ja täpne sisu on kirjeldatud sotsiaalhoolekande seaduses.
Teenuse eesmärk on isiku võimalik iseseisev toimetulek ja areng läbi psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning isiku lähedaste ja isikuga kooselavate inimeste nõustamise kaudu.
 
Teenusele on õigus isikul, kes on:
 • tööealine (alates 18 a.);
 • raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega;
 • ei saa samal ajal kogukonnas elamise või ööpäevaringset erihooldusteenust.
Vajalikud dokumendid teenusele saamiseks:
 • isikut tõendavast dokumendist koopia;
 • isiku taotlus;
 • psühhiaatri hinnang igapäevaelu toetamise teenusele suunamiseks.
Tegevuste planeerimise aluseks on:
 • igale kliendile Sotsiaalministeeriumi poolt väljastatud suunamiskirjas ettenähtud eesmärk ja tegevused;
 • kliendi isiklik tegevusplaan;
 • kliendi soovid, mis on vajalikud suunamiskirjas ettenähtud eesmärkide saavutamiseks.
Pakutavad tegevused päevakeskuses:
 
 • Igapäevaelu põhioskuste õpetamine ja harjutamine (aja planeerimine, riietumine, hügieen, kaupluse külastus, ostude sooritamine, lihtsamate toitude valmistamine, laua katmine, nõude pesemine, ruumide koristus, lillede kastmine, teenindusasutuste külastus, pesu pesemine);
 • Motoorsete oskuste arendamine (laulmine, liikumismängud, rütmika, tantsimine, võimlemine, jalutuskäigud);
 • Sotsiaalsete oskuste arendamine ( kontakti loomine kaaslasega, viisakas käitumine, ühisüritustel osalemine, ühistranspordi kasutamine);
 • Kognitiivsete oskuste arendamine (mälu ja mõtlemist arendavad tegevused ning mängud, arvuti kasutamine, ajakirjade ja ajalehtede lugemine);
 • Loovust arendavad tegevused ( käsitöö, erinevate tehnikate ja materjalide kasutamine, puutöö, joonistamine, kangastelgedel kudumine, materjalide ettevalmistamine). 
 
Toetatud elamine
TOETATUD ELAMINE PSÜÜHILISTE ERIVAJADUSTEGA INIMESTELE
 
Sotsiaalkindlustusamet on väljastanud oma otsusega nr. 37, 20.01.2010 tegevusloa toetatud elamise teenuse osutamiseks kuni viiele kliendile.
 
Teenusele saamine ja täpne sisu on kirjeldatud sotsiaalhoolekande seaduses.
 
Toetatud elamise teenus on inimese sotsiaalse toimetuleku toetamine temale eluruumi kasutusse andmise võimaluse loomise kaudu. Inimest juhendatakse majapidamise ja igapäevaelu korraldamises eesmärgiga tagada tema võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades.
 
Mida teenuse raames tehakse?
 
 • juhendatakse inimest igapäevaelu ja majapidamise korraldamisel, sealhulgas igapäevaeluga seotud eelarve koostamisel;
 • juhendatakse inimest eluruumi kasutamise ja hooldamisega seotud teenuste, sealhulgas posti- ja finantsteenuste kasutamisel;
 • abistatakse ühise elukorralduse reeglites kokku leppimises ja kokkulepete täitmises;
 • luuakse võimalused inimese võimalustele ja vajadustele vastava parima võimaliku sisustatud eluruumi kasutusse andmiseks;
 • valmistatakse inimest ette iseseisvaks elamiseks ning juhendatakse ja abistatakse teda iseseisvalt elamiseks elamispinna hankimisel.
Toetatud elamise teenust on õigus saada raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega täisealisel inimesel. Inimene, kellel on õigus toetatud elamise teenust saada, peab suutma ise enda eest hoolitseda ja tulema juhendamisel toime igapäevaelu toimingutega.
Soovitus kasutada toetatud elamise teenust peab olema kirjas rehabilitatsiooniplaanis või rehabilitatsiooniteenuse osutaja kirjalikus põhjendatud ettepanekus toetatud elamise teenust saama suunamise kohta rehabilitatsiooniplaani koostamise ajaks.
 
Toetatud elamise teenusele saamiseks on vaja:
 
 • rehabilitatsiooniteenuse osutaja kirjalikku hinnangut
 • taotlust
 • isikut tõendavat dokumenti
 
Muud sotsiaalteenused
Vallavalitsus võib osutada muid sotsiaalteenuseid. Materiaalse abi andmise tingimused ja korra, samuti annetuste arvelevõtmise, nende üle arvestuse pidamise ja jaotamise korra vallas või linnas kehtestab kohalik omavalitsus.
 
Toimetuleku toetamiseks vajalikud muud sotsiaalteenused on pesu pesemine ja duši kasutamine.
 • Pesu pesemine maksab 0,80 senti
 • Duši kasutamine maksab 0,80 senti
 • Pesu pesemise ja duši kasutamise teenust osutatakse isikutele, kellel kodus puuduvad vastavad võimalused.
 
Päevakeskus
Pakume tervise säilitamiseks ja parendamiseks individuaalsetest vajadustest lähtuvaid, toimetulekut ja elukvaliteeti parendavaid sotsiaalteenuseid ja huvitegevuse võimalusi eakatele, lastele, noortele, puuetega inimestele ja nende perekondadele ning aktiivsest sotsiaalsest elust kõrvalejäänud isikutele eesmärgiga tõsta perekondade teadlikkust sotsiaalsete probleemide lahendamisel ja ennetada toimetuleku raskusi:
 
 • ühisürituste korraldamine: loengute, vestlusringide läbiviimine;
 • vaba aja veetmine, suhtlemisvõimaluse loomine;
 • ajalehtede ja ajakirjade lugemise võimaldamine;
 • käsitöö- ja muud isetegevusringid;
 • kangastelgedel kudumine;
 • taaskasutuskeskus;
 • arvuti kasutamine juhendamisega;
 • televiisori vaatamine;
 • Toidupanga jaotuspunkt;
 • abivahendite laenutamine;
 • pakutakse ruume tähtpäevade tähistamiseks ning juuksuri, massaaži, maniküüri ja pediküüri ning erinevate tervisekontrollide osutamiseks.
 
Ruumide kasutamine:
 • ühe toa kasutamine - esimene tund 2 eurot, iga järgnev tund 1 euro
  ühe toa ja köögi kasutamine - esimene tund 2.50 eurot, iga järgnev tund 1.50 eurot
  puidutöökoja kasutamine - 3 eurot üks tund 
Tori Sotsiaalmaja elanikele ja vabatahtlikele on ruumide kasutamine tasuta. 
 
Alates 1. veebruarist 2020 teenuste hinnad muutuvad. Tori Sotsiaalmaja hindade kehtestamine