Tootsi Suursoo tuulepargi teemaplaneering

Valminud on Tootsi Suursoo ala ja tuulepargi teemaplaneeringu eskiislahendus. Teemaplaneeringu koostamise eesmärk on täpsustada elektrituulikute ja neid teenindava infrastruktuuri (teed, liinid, alajaamad vms) asukohad, määrata maakasutus- ja ehitustingimused tuulikute ja neid teenindava infrastruktuuri rajamiseks ning servituudi seadmise  vajadus. Lisaks määratakse perspektiivse puhkeala asukoht (täpsemaid maakasutus- ja ehitustingimusi seadmata), täpsustatakse rohelise võrgustiku toimimist tagavad tingimused ning maardlate kasutus. Planeeringuala asub  Vändra valla lääneosas Metsaküla ja Metsavere küla aladel Tootsi Suursoos ning ala suurus on ca 4150 ha.