Sotsiaaltoetused

3.01.20

Sotsiaaltoetuste taotlemiseks tuleb pöörduda oma piirkondliku sotsiaaltöö spetsialisti (toimetulekutoetus, sünnitoetus, matusetoetus, lasteaia toidurahast vabastamine, hooldustoetus, ühekordne toetus, abivahenditeotus, hooldajatoetus) või lastekaitsespetsialisti poole (toetus puudega lapsele, koolitee alustamise toetus, arendustegevuse toetus).

Blanketid toetuste taotlemiseks

 

Riiklik sotsiaaltoetus

 • Toimetulekutoetus- makstakse üksi elavale isikule või perekonnale, kelle kuu netosissetulek pärast eluasemekulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri (riiklik toimetulekupiir 2019. aastal on 150 eurot).

 

Sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused

 • Sünnitoetus - 500 eurot
 • Matusetoetuse määr - 250 eurot
 • Koolitee alustamise toetuse määr - 100 eurot
 • Hooldajatoetuse määr - 50 eurot
 • Eakate sünnipäevatoetuse määr - 50 eurot
 • Ühekordne toetus puudega lapsele - 50 eurot

 

Sünnitoetust makstakse lapse sünnijärgse elukoha registreerimisel Tori valla elanike registrisse juhul, kui lapsevanema rahvastikuregistri järgne elukoht on lapse sünniaasta 1. jaanuari seisuga Tori vallas. Laps peab olema Tori valla elanik sünnist alates.

Matusetoetust makstakse isiku, kelle rahvastikuregistri järgne viimane elukoht oli Tori vald, matusekulude osaliseks kompenseerimiseks.

 

Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused

Sissetulekust sõltuvate toetuste taotlemise õigus tekib, kui isiku või perekonna netosissetulek pereliikme kohta ühes kalendrikuus on alla 2,5-kordse riikliku toimetulekupiiri. Toetuse suuruse otsustab Tori vallavalitsuse hoolekandekomisjon.
 • Toetus koolieelse lasteasutuse toidu eest tasumiseks – lasteaia toiduraha kompenseerimiseks raske majandusliku olukorra tõttu (kvartaalne). NB! Kolme ja enamalapselised pered on vabastatud lasteaia toiduraha tasumisest. 
 • Abivahenditoetus – täisealistele kuni 50% ja lastele kuni 100% abivahendi maksumusest;
 • Arendustegevuse toetus – õppeasutuse poolt korraldatavate last arendavate tegevuste osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks;
 • Hooldustoetus – seadusjärgsete ülalpidajateta inimestele hooldusteenuse eest tasumiseks;
 • Ühekordne toetus – üksikisikutele või peredele hädavajalike ja/või erakorraliste kulude katmiseks, et ei süveneks toimetulematus (ravimid, raviteenused, transport, hariduskulud, tuleõnnetused jms).

 

 

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud vahendite kasutamise tingimused ja kord