Jäätmemajandus Sauga piirkonnas

Korraldatud jäätmevedu

1. septembril 2007. aastal algas Sauga vallas korraldatud olmejäätmevedu. Jäätmeseaduse §69 lg 1 kohaselt loetakse kõik jäätmevaldajad korraldatud jäätmeveoga automaatselt liitunuks alates kohaliku omavalitsuse vastavasisulise määruse jõustumisest. Sauga Vallavolikogu 21. juuni 2006. aasta määrusega nr 11 kinnitatud „Korraldatud jäätmeveo rakendamise tingimused ja kord" §7 järgi loetakse korraldatud olmejäätmeveoga liitunuks kõik jäätmevaldajad, kes elavad või tegutsevad (kinnistuomanikud) Sauga valla haldusterritooriumil.

Tulenevalt eespool nimetatud määrusest on kõik Sauga valla territooriumil kinnistut omavad kodanikud kohustatud koguma oma krundil tekkinud olmejäätmed, soetama (ostma või rentima) piisava suurusega jäätmekonteineri ja korraldama jäätmete üleandmise jäätmekäitlejale. 

Are, Sauga ja Halinga vallad korraldasid ühise riigihanke soodsaima hinnaga segaolmejäätmete vedaja leidmiseks. Hankel osalenud ettevõtetest esitas soodsaima pakkumise Eesti Keskkonnateenused AS, kellele omistati nimetatud piirkonnas viieks aastaks segaolmejäätmete veo ainuõigus alates 1. juunist 2017. Sellest kuupäevast muutuvad kõik senised korraldatud jäätmeveo lepingud nende valdade piirkonnas kehtetuks.

Jäätmevaldajad on kohustatud üle andma oma kinnistul tekkinud korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmed üksnes jäätmevedajale, kellele on antud veopiirkonnas korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessioon.

Kui kinnistul puudub elu- või äritegevus, on võimalik taotleda korraldatud jäätmeveost vabastust. Vedaja vahetumine toob kaasa uute lepingute sõlmimise. Eesti Keskkonnateenused AS koostab uued jäätmeveograafikud, võttes aluseks tänasel päeval klientide kasutuses olevate konteinerite arvu, konteinerite mahu ja äraveo sageduse.

 

Lepingute sõlmimine

Eesti Keskkonnateenused AS saadab enne korraldatud jäätmeveo algust kõigile jäätmeveoga liidetud jäätmevaldajatele eeltäidetud veolepingud tuginedes andmetele, mis on edastatud vedajale jäätmevaldajate registriga kohaliku omavalitsuse poolt. Lepingule on lisatud jäätmete veo graafik. Tõrgeteta teenuse osutamiseks on vajalik allkirjastada uus jäätmeveoleping. Lepingusse märkida oma kontaktandmed (e-posti aadress, telefon), mille kaudu on vedajal võimalik probleemide ilmnemisel kliendiga kiirelt ühendust võtta.

Eeltäidetud lepingus kajastatud tingimuste sobivuse korral tuleb lepingu üks eksemplar allkirjastada ning see teenusepakkujale tagasi saata. Jäätmevaldajail, kes soovivad eeltäidetud lepinguga pakutust erinevaid tingimusi (erinev konteineri maht, veosagedus või konteineri laenutuse või ostusoov), tuleb teha lepingus käsitsi parandus ja postitada parandustega leping.

Kindlasti tuleks meeles pidada seda, et lepingule reageerimata jätmine ei vabasta jäätmeveost. Vastasel juhul jääb kinnistu jäätmeveoga liidetuks ja jäätmevaldaja võib mõne aja pärast ebameeldiva üllatusena avastada postkastist tühisõiduarve.

 

Veosagedus ja jäätmemahutid

Vastavalt jäätmehoolduseeskirjale on olmejäätmete regulaarne äravedu tiheasustusalalt vähemalt üks kord nelja nädala jooksul ja hajaasustusalalt vähemalt üks kord 12 nädala jooksul. Tiheasustusalalt, kus biojäätmete kompostimine on jäätmetekke kohas tagatud, võib olmejäätmeid regulaarselt ära vedada üks kord 12 nädala jooksul.

AS Eesti Keskkonnateenused veab kõikidelt jäätmevaldajatelt jäätmeid regulaarselt graafiku alusel ning vajadusel on võimalik tellida lisavedu.

AS Eesti Keskkonnateenused võtab üle klientide kasutuses olevad Ragn-Sells AS konteinerid ning jätab konteinerid klientide kasutada. Kliendid, kes kasutavad ühismahutit, peavad sõlmima sellekohase ühiskokkuleppe omavahel ja määravad ühe lepingu poole, kes vastutab ühismahuti kasutamise eest.

Jäätmete kogumiseks tuleb jäätmevaldajal kasutada nõuetele vastavaid kaanega varustatud jäätmemahuteid, mida on võimalik tühjendada vabapuiste meetodil tõstemehhanismi abil jäätmeid kokkupressivasse jäätmeveokisse.

 

Konteineri paiknemine ja juurdepääs

Kogumisvahendid, mille maht ei ületa 370 liitrit, tuleb tühjenduspäeval paigutada mitte kaugemale kui 10 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast. 600 liitrised ja suuremad ratastel liigutatavad mahutid tuleb paigutada mitte kaugemale kui 4 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast. 1500-liitrised ja suuremad konteinerid peavad olema paigaldatud tühjendava jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale kõva kattega alusele.

Kui graafikujärgsel jäätmeveopäeval ei ole korraldatud jäätmeveoga liidetud kinnistul konteinerit nähtaval või kättesaadavas kohas, fikseerib teenindav meeskond tühisõidu, mille kohta esitatakse jäätmevaldajale hiljem arve.

Talveperioodil ja kevadel teede lagunemise ajal võib tulla ette olukordi, kus kinnistule juurdepääs on raskeveokile raskendatud või võimatu. Asjatute tühisõitude vältimiseks palub Eesti Keskkonnateenused AS klientidel vedajat kindlalt enne veopäeva teavitada, kui teeolud ei võimalda kinnistule juurdepääsu.

Korraldatud jäätmeveo kohta saab küsida lisainformatsiooni kohalikust omavalitsusest ja Eesti Keskkonnateenused AS-i klienditelefonilt 435 5025, e-posti teel aadressilt parnu@keskkonnateenused.eevõi kodulehelt www.keskkonnateenused.ee

AS Eesti Keskkonnateenused pakub lisaks segaolmejäätmete äraveole ka soodsaid tingimusi paberjäätmete äraveoks ettevõtetest, asutustest ja elanikelt. Huvi korral võtke julgesti klienditeenindusega ühendust.

 

Jäätmekäitluse hinnakiri

Are, Halinga ja Sauga valdade ühine jäätmekava aastateks 2016-2020

Sauga valla jäätmehoolduseeskiri

 

BLANKETID:

 

Vastavalt jäätmeseaduse § 71¹ lg 1 kehtestab kohaliku omavalitsuse üksus määruse jäätmevaldajate registri pidamise korra.

Määrusega kehtestatakse Sauga valla jäätmevaldajate registri (edaspidi register) pidamise kord, andmete koosseis, andmete registrisse kandmise ning registri haldamise kord.

Kohalikul omavalitsusel on õigus saada tasuta teavet jäätmeveo piirkonnas tegutsevalt jäätmevedajalt jäätmevaldaja registri andmete kohta. 

 

Jäätmevaldajate registri tarkvarana on kasutusel geoinfosüsteem EVALD. 

Sauga valla jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus