Raieloa taotlemine

9.10.20
Raieloa andmise tingimused ja kord reguleerib Tori valla tiheasustusaladel kasvavate puude, välja arvatud metsa metsaseaduse tähenduses ja viljapuude, raiet.
 
Raieluba saavad taotleda puu kasvukoha kinnistu omanik, riigimaa valitseja või volitatud esindaja lihtkirjaliku volituse alusel.
Tori Vallavalitsus talle kuuluvate puude raieks luba taotlema ei pea, sel juhul piisab vastava ametniku kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekust.
 
Raieloa taotlusi menetleb ja raielubasid väljastab või keeldub väljastamast vallavalitsuse poolt volitatud ametnik 30 päeva jooksul alates taotluse laekumisest.
Üldjuhul kehtib raieluba 3 kuud, vajadusel määratakse loale pikem kehtivusaeg, samuti on võimalik taotleda raieloa pikendamist. Raieloa väljastamise kõrvaltingimuseks on vastaval ametnikul õigus seada raiutava puu asendusistutuse, samuti on vastaval ametnikul õigus detailplaneeringu ja ehitusloa menetluses nõuda iga raiutava puu kohta asendusistutust.
 
Raieluba ei pea taotlema hädaolukorras, kui on oht inimese elule, tervisele või varale. Ka detailplaneeringus ja ehitusprojektis ette nähtud raiutava puu osas raieluba taotleda ei ole vaja. Mõlemal eeltoodud juhul tuleb vallavalitsusele esitada raieteatis.
Määruse täitmise üle teostab järelevalvet vallavalitsuse korrakaitseametnik.

 

Raieloa taotlus doc, pdf, Taotle iseteeninduses

Raieteatis doc, pdf