Kortermajade hoovialade korrastamise toetus

Tori vallavolikogu võttis 2019. aasta 15. augustil vastu määruse „Korteriühistute toetamise kord", mis reguleerib korterelamute hoovide heakorrastamise toetamist.

Toetuse eesmärk on parandada hoovide välisilmet, soodustada elanike ühistegevusi ning üheks toetuse saamise tingimuseks on, et hoov jääb avatuks ja on ligipääsetav ka naabritele ja kogukonnale.

Taotleja peab vallavalitsusele esitama järgmised dokumendid:

  1. korteriühistu üldkoosoleku või juhatuse protokolli koopia, mis sisaldab otsust hoovi heakorrastamiseks vajaliku töö teostamise kohta (viimasel puhul peab juhatusel olema ühistu põhikirjast tulenev õigus otsuse tegemiseks);
  2. ühistaotluse esitamisel kinnitus nõusoleku kohta ühistaotluse esitamiseks;
  3. vajadusel naaberkinnistu omaniku nõusolek;
  4. kinnistu või kinnistute plaan kavandatava töö asukoha skeemiga ning töö kirjeldus;
  5. fotod kavandatava töö asukohast enne tööde algust;
  6. kavandatava töö eelarve;
  7. vajaduse korral asjakohased kooskõlastused või nõusolekud kavandatava töö tegemiseks.

Taotlusi võetakse vastu 15. juunini 2020. Vallavalitsuse poolt kinnitatud hindamiskomisjon kontrollib taotluse dokumentide vastavust ja õigsust ühe kuu jooksul ning küsib vajadusel lisadokumente. Hindamiskomisjoni töö tulemusel tekib taotlejatest pingerida.

Toetust antakse kuni 40% töö kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot ühe taotleja kohta või 4500 eurot ühistaotluse korral. Taotleja saab kalendriaasta jooksul esitada ühe taotluse.

Toetuse saajaga sõlmitakse leping. Toetuse saaja peab hiljemalt toetuse saamise aasta 3. detsembriks esitama vallavalitsusele vormikohase aruande töö teostamise kohta koos vastavate arvete, aktide ning maksekorralduste koopiatega. Toetust ei maksta korteriühistule ette, vaid pärast aruande esitamist.

 

Jooksvalt saab infot küsida e-posti teel: signe.rongas@torivald.ee või telefonilt 525 3189.

 

Hindamiskomisjon

Hindamiskriteeriumid

Korteriühistute toetuse taotlus pdf doc

Korteriühistute toetuse aruanne pdf doc